Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) pracodawcom , którzy zawarli z  młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia , jeżeli spełnią określone w ustawie warunki :

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego,
 • młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika :

       nauka zawodu :
                                okres kształcenia 24 miesiące  -   4.587 zł.
                                okres kształcenia 36 miesięcy  -   7.645 zł.

        przyuczenie do wykonywania określonej pracy  -240 zł. za każdy  m-c kształcenia


Począwszy od 1 stycznia 2005 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie , w którym była prowadzona ostatnio waloryzacja wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej  „Monitor Polski „


Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianych pracowników w 2010 r wynosi :  

     nauka zawodu :

                              okres kształcenia 24 m-ce –  4.848,46 zł.
                              okres kształcenia 36 m-cy -   8.080,77 zł.

    przyuczenie do wykonywania określonej pracy :

                     za każdy pełny m-c kształcenia – 253,68 zł.
 
Począwszy od 1 stycznia 2005 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie , w którym była prowadzona ostatnio waloryzacja wynosi co najmniej 105 %.
Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej  „Monitor Polski „

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków.

Pracodawca składa wniosek do Wójta Gminy Grzegorzew o dofinansowanie w terminie :


3 miesięcy - liczy się od daty zdania egzaminu potwierdzającego uzyskanie  
                    kwalifikacji przez młodocianego pracownika dołączając 
                    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie :

 • dokumentów  potwierdzających  posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników  przez pracodawcę  lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy ,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie ,
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego ,
 • świadectwo pracy,
 • dokumentów potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy ,
 • dokumentu  potwierdzającego  datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika ,
 • zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego ,
 • zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej ,
 • dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku  spółek .

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników realizowane  jest na podstawie decyzji  wydanej przez Wójta Gminy Grzegorzew , po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela :

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Grzegorzewie

Telefon : 63 – 262-64-21  ;  63- 262-64-22