UWAGA  MAMY OCZEKUJĄCE  DZIECI

INFORMACJA  PRZYPOMINAJĄCA O ZMIANACH Od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Uprzejmie przypominam, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi tytułu urodzenia się dziecka,  ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się - zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej             do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie nr tel. (63) 27-18-004


Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),