Podsumowanie Czwartej Edycji Projektu „Uwierz W Siebie”

 

Projekt „UWIERZ W SIEBIE” jest projektem systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt skierowany był do 11 osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną, w tym 1 osoba niepełnosprawna.

 

Celem głównym projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji na terenie Gminy Grzegorzew, poprzez odbycie szkoleń.

 

Cele szczegółowe:

- podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 11 osób oraz ich aktywizacja,

- dostosowanie struktury kwalifikacji tych osób do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości oraz warunków kształcenia,

- wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i wsparcie dochodowe.

 

Ogólna wartość projektu 70.243,87 zł, z tego:

- wkład własny 7.375,61 zł.

 

W ramach projektu od miesiąca października do listopada 2012 r. na terenie gminy     odbywały się:

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy na rynku pracy,

- trening umiejętności psychospołecznych prowadzonych przez psychologa,

- szkolenie w zakresie fryzjerstwa.

 

Na spotkaniu podsumowującym realizację projektu w dniu 17.12.2012 r. Jolanta Wawrzyniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, wręczyła każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz certyfikaty.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy, którą ośrodek pomocy kieruje do osób bezrobotnych. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne poprzez poprawę sytuacji uczestników.

Podnosząc poziom zdolności do zatrudnienia dajemy szansę zwiększenia potencjału zawodowego i poszerzamy możliwości znalezienia się na rynku pracy.