Informacja
Urząd Gminy w Grzegorzewie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.
POMOC TAKA PRZYSŁUGUJE :
1.
uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia  24 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Grzegorzew.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień 2013 r. nie może przekroczyć kwoty  456 zł netto.
Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie (pokój Nr 10), na stronie internetowej bip.grzegorzew.pl oraz  w szkołach na terenie gminy Grzegorzew.
Wypełnione wnioski należy składać od 02 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy  w Grzegorzewie pokój Nr 10.
Informacja telefoniczna w sprawie pomocy materialnej dla uczniów tel. 63 271-82-55.