Rolnicy, którzy prowadzą sprzedaż nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego, pochodzących z własnych upraw takich jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne oraz z osobiście dokonanego zbioru ziół i runa leśnego są zobowiązani powiadomić o tym właściwego ze względu na miejsce prowadzenia produkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Producent rolny co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich musi złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kole wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz dołączyć do niego zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny.

We wniosku należy określić rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona oraz rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów dostępny jest na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: www.psse-kolo.pl lub u sołtysa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu wniosku wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących dostawy bezpośrednie.

Rolnicy, którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność bez rejestracji podlegają karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł (nie mniej niż 1000 zł).


      Wójt Gminy Grzegorzew

        /-/ Bożena Dominiak