Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.( Dz.U 2017 poz.59 z późn zm. ) pracodawca, który zawarł z pracownikiem młodocianym, zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

 

Warunki przyznania dofinansowania przez Wójta Gminy Grzegorzew

Pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przysługuje dofinansowanie jeżeli :

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami art.122 ustawy Prawo oświatowe     z dnia  14 grudnia 2016r. ( Dz.U.2017 poz.59 z późn. zm )

 

Kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

a) pracodawca,

b) osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,

c) osoba zatrudniona u pracodawcy, pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu .

Zgodnie z zapisami § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.) instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

O zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

 

 

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego  od dnia                1 września 2012r. wynosi :

1.    w przypadku nauki zawodu –do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2.    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W/w kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Pomoc de minimis

Dofinansowanie, o którym mowa wyżej stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie         z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013                         z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu do funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego;

2.    Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w prawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.); W przypadku ,gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy-zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

3.    Umowa o pracę  zawarta z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego

4.    Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

5.    Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

6.    W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia w danym zawodzie – świadectwa pracy pracownika młodocianego;

7.    Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

8.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony w załączniku do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. poz.1543 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Informacje dodatkowe

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Termin złożenia wniosku i tryb rozpatrzenia sprawy

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego pracodawca składa  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust.7 ustawy Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz.59 z późn. zm. )

Wniosek podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami art.35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. DZ.U. 2017 poz.1257 ).                                              Dofinansowanie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Przekazanie dofinansowania na konto pracodawcy zależne jest od otrzymania środków      z Funduszu Pracy  na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Miejsce załatwienia sprawy :

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grzegorzewie

                             ul. Szkolna 23             Telefon : 63-261-64-22 ; 63-261-64-21

prowadzący sprawę : R. Szkudlarek

9.    Ustawa z dnia  14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz.59             z późn.zm )

10.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014 poz.232)

11.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn.zm);

12.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego            (tekst. jedn. (Dz.U z 2017 poz.1257 )

13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. poz.1543 zmieniające rozporządzenie  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

14.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. 2016 poz. 1808)