I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się  o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Ze stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew, w których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc sierpień 2017 r. nie przekracza kwoty 514,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w dniach od 4 do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pokój Nr 10. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, na stronie internetowej www.bip.grzegorzew.pl w zakładce ogłoszenia oraz  w szkołach na terenie gminy Grzegorzew.

                                              

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak