Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. Obsługi Kasowej

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grzegorzew
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew


Określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór:
Referent na Stanowisku ds. Obsługi Kasowej


Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
- wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej średnie wykształcenie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
6) posiadanie co najmniej  2 - letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego


Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2) Biegła znajomość obsługi komputera a w szczególności: obsługa programów księgowych, obsługa poczty elektronicznej, obsługa programów narzędziowych – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, sprawne korzystanie z internetu.
3) Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, opanowanie.
4) Umiejętność analitycznego myślenia.
5) Umiejętność pracy w zespole.
6) Dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie finansów.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds obsługi kasowej:
1) pobór opłaty skarbowej:
2) przyjmowanie do kasy wpłat należnych na rachunki gminy, w szczególności z tytułu: odpadów komunalnych, podatków i opłat lokalnych, czynszów, opłat za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, opłat
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż drewna;
3) przyjmowanie, przechowywanie i ewidencja depozytów i innych wartości pieniężnych w tym wadiów
i zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, weksli, czeków;
4) dokonywanie rozliczeń zainkasowanych wpłat należności związanych z realizacją budżetu Gminy oraz zadań zleconych;
5) dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie źródłowych dowodów kasowych;
6) odprowadzanie na rachunek rozliczeniowy w banku zainkasowanych wpłat;
7) prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat w postaci raportów kasowych;
8) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty targowej i rozliczanie inkasa z tego tytułu;
9) wypłata wybranych świadczeń pracowniczych;
10) obsługa terminali płatniczych;
11) koordynowanie korzystania z samochodu służbowego, prowadzenie dokumentacji samochodu służbowego, rejestracja kart drogowych;
11) wprowadzanie do systemu faktur dotyczących rozliczeń w zakresie podatku VAT;
12) wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika Gminy;
12) prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych.

Informacja o warunkach pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, praca biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
2) praca w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy komputerze oraz obsługa urządzeń w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku;

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie wynosi mniej niż  6 %.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- w terminie od 08.07.2019 r. do 19.07.2019 r.
- w zaklejonej kopercie, opisanej: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent na stanowisku ds. Obsługi kasowej”
w następujący sposób:
- w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, w dniach
 i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
- lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Dokumenty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymogi formalne mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Formularz kwestionariusza i oświadczeń wymaganych do złożenia:
1) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) oświadczenie  kandydata o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wyżej wymienione formularze można pobrać z załączników opublikowanych wraz z ogłoszeniem lub
w sekretariacie  Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (188.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (389.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (252kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula o ochronie danych osobowych (391.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Wróblewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Wróblewski
Data wprowadzenia:2019-07-08 09:09:44
Opublikował:Krzysztof Wróblewski
Data publikacji:2019-07-08 09:16:47
Ostatnia zmiana:2019-07-08 09:16:47
Ilość wyświetleń:1085

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij