Ogłoszenie

Wójt Gminy Grzegorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1,

62-640 Grzegorzew

Określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór:

Młodszy Referent ds. Rozwoju Gminy, zamówień publicznych

i pozyskiwania funduszy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Wymagania niezbędne:

1.   obywatelstwo polskie,

2.   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.   nieposzlakowana opinia,

5.   wykształcenie minimum średnie  o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

1.   Znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych.

2.   Ukończenie kursów/szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

3.   Umiejętność pracy w zespole.

4.   Ukończenie służby przygotowawczej.

5.   Wykształcenie wyższe administracyjne lub  podobne

6.   Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

                                                                                             

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. Rozwoju gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy

1.   kompleksowe prowadzenie i przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych a szczególności: przygotowanie zarządzeń Wójta i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, umów, uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, publikowanie informacji w BIP
i BZP.

2.   przygotowywanie planów zamówień publicznych i sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych oraz rejestru udzielonych przez Gminę zamówień publicznych;

3.   opracowywanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych;

4.   opisywanie faktur pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych;

5.   sporządzanie innych umów cywilnoprawnych;

6.   sporządzanie innych umów związanych z realizowanymi inwestycjami gminnymi w których procedury zamówień publicznych nie są wymagane;

7.   bieżące monitorowanie dostępności środków zewnętrznych, dla których Gmina może być potencjalnym beneficjentem

8.   planowanie inwestycji gminnych pod kątem dostępnych środków własnych i zewnętrznych;

9.   kompletowanie i monitorowanie dokumentacji programowych związanych z wdrażaniem środków zewnętrznych;

10.               koordynowanie inwestycji gminnych przeprowadzanych w ramach realizowanych projektów z udziałem środków własnych i zewnętrznych,

11.               współpraca z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

12.               bieżący monitoring dokumentów programowych pod kątem ich wdrażania;

13.               sporządzanie propozycji zmian i aktualizacji dokumentów programowych;

14.               koordynacja procesów aktualizacyjnych dokumentów programowych;

15.               sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planowanego rozwoju Gminy;

16.               realizacja zadań i przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy funduszu sołeckiego;

17.               pozyskiwanie i gromadzenie informacji z zakresu dostępnych programów pomocowych i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych;

18.               pozyskiwanie innych form wsparcia samorządu w zakresie rozwoju lokalnego.

19.               prowadzenie kart ewidencji zużycia paliwa zakupionego do kosiarek będących na stanie inwentarza Urzędu;

20.               prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia materiału opałowego zakupywanego do kotłowni: Urzędu, Ośrodka Zdrowia w Grzegorzewie, Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie, budynku przy ul. Warszawskiej 33, budynku przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 6 w Grzegorzewie oraz sporządzenia dokumentu określającego ilość zużytego materiału opałowego w danym roku według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, który należy przekazać do księgowości;

21.               współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz współpraca z zagranicą;

22.               prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów w ramach funduszy strukturalnych, w tym sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów i rozliczeń finansowych;

23.               prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych.

Wymagane dokumenty:

1.   list motywacyjny

2.   życiorys (CV),

3.   kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

4.   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.   kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8.   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

9.   klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 19.05.2022 r. do 30.05.2022 r. w zaklejonej kopercie, opisanej: Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszy Referent ds. Rozwoju Gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy” w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grzegorzewie).

Dokumenty doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymogi formalne mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Formularze druków wymaganych do złożenia:

1.   kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

2.   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

3.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu

4.   klauzula informacyjna dotycząca przetwarzani danych osobowych.

 

można pobrać z załączników opublikowanych wraz z ogłoszeniem lub w sekretariacie  Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak