I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 7 lipca do 10 sierpnia 2010r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

 

 


 Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 7 lipca br.

I tak uprzejmie informuję, że  :

1. Zarządzeniem Nr 112/2010 r. z dnia 6 sierpnia br. przedłożyłam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie  za I półrocze 2010 roku.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze br. złożona została w Biurze Rady Gminy oraz przesłana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
W sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br. zostaniecie Państwo Radni zaopatrzeni w trakcie obrad dzisiejszej sesji.

2. W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na bieżący rok uprzejmie informuję :
- 23 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Ponętów Dolny.
W postępowaniu złożono 3 oferty :
1)  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A.
 ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin
 cena oferty: 168 246,74 zł

2)  POL – DRÓG Piła Sp. z o.o.
 ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
 cena ofert: 167 024,40 zł – cena najniższa

3)  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.
 ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
 cena oferty: 206 090,57 zł

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką  przeznaczyliśmy na realizacją zadania tj. 155 000 zł ( budżet -  160 000 zł, różnica wynika ze środków zabezpieczonych za nadzór inwestorski ), przedmiotem dzisiejszej Sesji Rady Gminy będzie określenie, czy zwiększać budżet na przedmiotowe zadanie, czy też nie zwiększać i jednocześnie unieważnić postępowanie rozpisując nowe. 
 
- 23 lipca  nastąpiło także otwarcie ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Bylice Wieś. W postępowaniu złożono 3 oferty, tj. :

1) Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A.
 ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin
 cena oferty: 209 653,78 zł – cena najniższa

2)  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.
 ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
 cena oferty: 237 339,47 zł

3)  P.P.H.U. Metal Błażej Nowakowski
 ul. Konińska 16, 62-563 Licheń Stary
 cena oferty: 265 000,00 zł

W wyniku dokonanej oceny ofert wybrano ofertę najtańszą tj. Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów S.A. z Konina. Dziś minął termin na wnoszenie odwołań,  więc umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w najbliższych dniach. Kwota zabezpieczona na to zadanie w naszym budżecie wynosi 250 000 zł.
Należy uwzględnić w niej jeszcze wartość nadzoru inwestorskiego.

- 5 sierpnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na Modernizację Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie. Zadanie będzie realizowane z Programu Odnowy Wsi. Wartość kosztorysowa robót wynosi 482 000 zł,  z czego 75 % kosztów netto podlega dofinansowaniu z programu. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2010 r.
o godz. 9.15 w sali narad Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

- Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca br. przyznana została naszej gminie dotacja celowa w wysokości  9.131 zł na remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grodna. Jest to efekt złożonego 14 czerwca br. wniosku do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia
i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. W/w kwota stanowi 50 % kosztów zadania, pozostałą kwotę należy pokryć ze środków własnych. Projekt zrealizowany zostanie do końca m-ca września br. i obejmował będzie podstawowe prace remontowe takie jak : remont dachu, orynnowanie, tynkowanie zewnętrzne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki z płytek oraz malowanie wewnętrzne. Remont dotyczy pierwszej „mniejszej” części świetlicy, gdyż wnioski można było składać jedynie na kwotę maksymalną 20 000 zł.
Dziś odbyło się spotkanie z wykonawcą robót w celu zapoznania się z remontowanym obiektem. Na podstawie oględzin i przedmiaru robót wykonawca złoży swoją ofertę wraz z wyceną robót. Będzie to podstawa do zawarcia umowy.

- 24 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego centrum miejscowości Barłogi. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością i poświęcenia placu dokonał Ksiądz Biskup Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Oprócz przedstawicieli naszego samorządu gościliśmy przedstawicieli władz powiatu, sąsiednich gmin, instytucji powiatowych, przedsiębiorców oraz licznie zebranych mieszkańców. Po uroczystości odbył się piknik dla mieszkańców i zabawa.
Serdecznie dziękujemy społeczności Barłóg za zaproszenie i zorganizowanie wspaniałej uroczystości.

- 9 sierpnia br. o godz. 12.00 odbył się odbiór robót na drodze powiatowej – ulice Toruńska i Kolejowa.
W czynnościach odbiorowych brał udział m.in. Wicestarosta Powiatu Kolskiego Pan Marek Banaszewski oraz Radni z terenu Grzegorzewa. Po wnikliwej analizie przedmiotu odbioru zgłoszono i spisano protokólarnie uwagi do przebudowanej drogi i są to m.in.:
- dokończenie obcinania krawędzi przy ściekach
- wykończenie studzienek
- dokonanie naprawy uszkodzonych krawężników
- zagęszczenie pobocza od torów do drogi krajowej nr 92
- dokończenie oznakowania
- prace porządkowe
Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiotowe zalecenia w terminie odwrotnym tłumacząc opóźnienie warunkami atmosferycznymi. 

W tym miejscu informuję, że 26 lipca br. w trakcie osobistego spotkania z Panem Starostą Kolskim oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przekazałam pisemne zestawienie najpilniejszych potrzeb w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Informuję, że przekazany wykaz pilnych potrzeb uwzględnia wnioski Państwa Radnych oraz mieszkańców naszej gminy.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować, że :

1. Wybudowaliśmy sieć wodociągową w Grzegorzewie przy ulicach Lipowej
i Brzozowej na odcinku 133 mb. Prace zostały zakończone 30 lipca.
Koszt całej inwestycji wyniósł 13 243,84 zł wraz z obsługą geodezyjną.
Zadanie wykonał Oddział Terenowy Zakładu Usług Wodnych  w Kole.
Koszty realizacji inwestycji sfinansowane zostaną przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, przez mieszkańców, którzy partycypowali w kosztach budowy wodociągu oraz Gminę Grzegorzew  i tak :
- ZUW Sp. z o.o. w Koninie pokryje koszty robocizny w kwocie 5 379,60 zł brutto,
- Gmina Grzegorzew pokrywa koszty zakupu materiału oraz  sprzętu w kwocie 7 214,24 zł brutto, koszty obsługi geodezyjnej w kwocie 650,00 zł brutto oraz 7,90 zł – dziennik budowy.
Zainteresowani mieszkańcy partycypują w budowie wodociągu w kwocie 1 000 zł każdy, w sumie stanowi to 3 000 zł.
W związku z powyższym ostateczne nakłady, jakie w związku z realizacja tego zadania poniesione zostaną z budżetu gminy  to kwota 4 872,14 zł brutto.
Z tego względu, że środki finansowe na realizację zadań związanych z budową sieci wodociągowej nie były w tegorocznym budżecie uwzględnione, o ich zabezpieczenie wnioskowała będą do Państwa Radnych w trakcie obrad dzisiejszej sesji.

2. Prośba,  z jaką w zakresie wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu będą do Państwa Radnych występowała, dotyczyła będzie  także zwiększenia środków na bieżące prace remontowe na drogach gminnych – środki finansowe niezbędne są na uregulowanie zobowiązań za roboty już wykonane bądź będące w trakcie realizacji.

3. Pismem z dnia 26 lipca br. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu poinformowała nas, że w związku z toczącym się procesem prywatyzacji Koncernu ENERGA S.A., otrzymała od Koncernu formalną ofertę odkupienia słupów pozostałych po liniach wspólnych, na których obecnie funkcjonują tylko i wyłącznie przewody oraz oprawy  służące zasilaniu oświetlenia ulicznego.
ENERGA zagroziła, że usunie swoje przewody i oprawy oświetleniowe ze słupów, które aktualnie są przez  Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu dzierżawione.
Takie postawienie sprawy przez Koncern ENERGA spowodowało, że  Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe wystąpiła do gmin członkowskich  z trzema wariantami rozwiązania tego problemu, które polegać miałyby na :
- odkupieniu przez gminę przedmiotowej sieci od ENERGA – OPERATOR S.A.,
- zaprojektowaniu i wybudowaniu przez gminę, na własny koszt, zamiennej sieci oświetleniowej,
- bądź też zdemontowaniu linii oświetleniowej z linii wspólnej i zaprzestanie świadczenia usługi oświetleniowej tym odcinkiem sieci.
Spółka zdecydowanie stwierdziła, że nie posiada możliwości finansowych na rozwiązanie tego problemu, stąd propozycje przedstawione gminom.
W przypadku naszej gminy oświetlenie uliczne ze słupów i opraw dzierżawionych od ENERGA S.A. funkcjonuje przy ulicach Kolskiej, Źródlanej, Szkolnej, Chińskiej, Zielonej, Warszawskiej, 3 Maja, Placu 1000-Lecia, Ks.Sz.Starkiewicza oraz Uniejowskiej w Grzegorzewie. Są to urządzenia o łącznej wartości 15.900 zł.
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu oczekuje od gmin, a więc i od naszej gminy, zajęcia stanowiska w sprawie praktycznie w terminie odwrotnym.

3. W zakresie funkcjonowania oświaty gminnej informuję, że :

- W lipcu Minister Edukacji Katarzyna Hall popisała nowelizację rozporządzenie płacowego dla nauczycieli, w związku z czym od 1 września otrzymają oni 7 % podwyżkę wynagrodzeń.

- Okres wakacji,  jak każdego roku wykorzystujemy na jak najlepsze  przygotowanie się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego realizując zaplanowane w poszczególnych szkołach prace remontowe i porządkowe.
27 lipca br. dokonaliśmy odbioru robót remontowych sali lekcyjnej nr 3 w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Wykonawcą robót była firma TYNK – BUD Pana Jacka Strzelińskiego z Gozdowa. Prace obejmowały m.in. wymianę grzejników, wykonanie posadzki z płytek, gipsowanie i malowanie ścian, prace wykończeniowe.
Wartość robót wyniosła 11 698,84 zł


- 30 lipca br.  Pani Teresa Koźlarek zam. Borysławice Kościelne złożyła wniosek o wpis do ewidencji przedszkola niepublicznego. Jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania w tej sprawie.
 Zgodnie ze złożonym wnioskiem Pani Teresa Kożlarek planuje rozpoczęcie działalności przez Niepubliczne Przedszkole w Borysławicach z dniem 1 stycznia 2011. Przypominam, że aktualnie Pani Teresa Koźlarek prowadzi Punkt Przedszkolny Uszatek, do którego uczęszcza 12 dzieci. Wnioskodawczyni zamierza w nowo uruchamianym przedszkolu niepublicznym prowadzić jeden oddział, do uczęszczało będzie 12 dzieci.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz właściwą uchwała Rady Gminy  dotacja dla niepublicznego  przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

W dalszej części swojego wystąpienia  pragnę poinformować, że  : 

- Na 12 sierpnia br. zaplanowane zostało zawarcie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Grzegorzew a Glaspo Sp. z o.o.  Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany działek gruntu stanowiących własność naszej gminy
i spółki GLASPO.
Zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi wykonanymi przez rzeczoznawcę Pana Janusza Janiaka,  działka nr 1378/3 będąca w użytkowaniu Glaspo Sp. z o.o. została wyceniona na 300,00 zł, natomiast działka nr 1335/4 stanowiąca własność Gminy Grzegorzew na kwotę 2 800,00 zł. Różnica wynikająca z wartości działek wynosi 2 500,00 zł, które Glaspo Sp. z o.o. zapłaci Gminie Grzegorzew.
Uprzejmie informuję, że w związku z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego Gmina Grzegorzew poniosła następujące koszty :
- za sporządzenie operatów szacunkowych 976, 00 zł
- za wypisy i wyrysy z geodezji 123,00 zł
- za wypisy z ksiąg wieczystych  54,00 zł
- za ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu 100,04 zł
Glaspo Sp. z o.o. ponosi natomiast koszty sporządzenia aktu notarialnego.

- W związku z propozycją zgłoszoną przez Państwa Radnych na ostatniej sesji Rady Gminy, 16 lipca br. odbyło się spotkanie w sprawie propozycji zakupu przez Gminę Grzegorzew budynku znajdującego się w Grzegorzewie przy Pl. 1000-lecia PP 6. Spotkanie odbyło się z udziałem rzeczoznawcy majątkowego i Radnych Rady Gminy z miejscowości Grzegorzew.
Nieruchomość, która ma być przedmiotem obrotu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 126, 65 m2,  budynkiem gospodarczym
o pow. 24,81 m2 oraz podwórkiem. Powierzchnia działki to 0,0740 ha zaś jej szacunkowa wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 185 000,00 zł. Właścicielem tej nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole Wydziału I Cywilnego jest Pan Zbigniew Sikorski.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą nr 21336.
W przypadku wyrażenia przez Państwa Radnych zgody na zakup przedmiotowej nieruchomości powinniśmy przeprowadzić z właścicielem negocjacje w sprawie kwoty sprzedaży oraz podpisać protokół rokowań określający kwotę sprzedaży.                                                                                                                        

- Realizujemy kolejne czynności i zadania nałożone Powszechnym Spisem Rolnym.
Spis poprzedzony jest obchodem przedspisowym realizowanym przez rachmistrzów spisowych. Obchód przedspisowy wykonywany będzie  w dniach od 9 do 23 sierpnia br. Podczas obchodu rachmistrz spisowy zapoznaje się z terenem, na którym będzie przeprowadzał spis, weryfikuje istnienie gospodarstw rolnych oraz wręczy użytkownikom gospodarstw rolnych list Prezesa GUS i spisowe materiały informacyjne.

- Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Poznaniu wykonywała będzie nieodpłatne badania gleb dla rolników poszkodowanych przez powódź.
Pomoc dla rolników poszkodowanych w zakresie działalności agrochemicznej polegać będzie na:
1. przeprowadzeniu bezpłatnych badań gleb pod kątem oceny odczynu oraz zasobności w przyswajalne formy podstawowych składników pokarmowych roślin,
2. wydawaniu zaleceń nawozowych, w tym zaleceń dotyczących wapnowania gleb, w celu ułatwienia rolnikom doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjających produkcji roślinnej.
Podstawą bezpłatnego badania gleb jest protokół strat, który został spisany przez Komisję do szacowania szkód w rolnictwie działającą na terenie Gminy Grzegorzew.
 

- 13 lipca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie z udziałem  Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. problematykę dotyczącą akcji powodziowej na terenie gminy oraz, co z tym związane,  stanu urządzeń melioracyjnych.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole Pan Andrzej Załęski wyjaśnił m.in. , że  projekty na urządzenia melioracyjne wykonywane są w oparciu o statystykę najwyższych stanów wody  w  ostatnim stuleciu, a to,  co było w okresie od 17 maja i później,  to były opady wyższe niż dane stuletnie.
Woda nie mieściła się w urządzeniach melioracyjnych  i musiały  siłą rzeczy występować lokalne podtopienia. Inną sprawą  jest stan tych urządzeń.
Budżetu,  jaki posiada GSW nie wystarcza jednak,  aby  te urządzenia – rowy konserwować z odpowiednią częstotliwością, tzn. tak,  aby zawsze były w pełnej sprawności  do odbioru tak intensywnych opadów deszczu.
W bieżącym roku na terenie GSW w Grzegorzewie usunięto  124 awarie.
Wykonano konserwację 0,6 km rowów ( przy planie na 2010r. 9,2 km rowów szczegółowych do gruntownej konserwacji ).
W trakcie posiedzenia omówiono także kwestie dotyczące ściągalności składek członkowskich, która  za  I półrocze br. wynosi 51 %.
Jak ustalono,  w m-cu lipcu do rolników, którzy zalegają z płatnościami składek wysyłane będą wezwania do zapłaty, natomiast w sierpniu informacje o zaległościach przekazane zostaną do Firmy windykacyjnej.
Ściągalność składek na GSW w poszczególnych miejscowościach naszej gminy przedstawia się następująco : 
BARŁOGI – 62%
BOGUSZYNIEC – 43%
BORYSŁAWICE  KOŚCIELNE – 55%
BORYSŁAWICE  ZAMKOWE – 65%
BYLICE  WIEŚ – 38%
GRODNA – 44%
GRZEGORZEW – 58%
SYSTEM  ŁĄKARSKI – GRZEGORZEW – 42%
KIEŁCZEWEK – 75%
LADORUDZEK – 73%
PONĘTÓW DOLNY – 48%
TARNÓWKA – 37%
ZABŁOCIE – 55%

- W m-cu sierpniu zamierzamy przeprowadzić na terenie gminy bezpłatną zbiórkę niepotrzebnych opon. 26 lipca br. wystosowany został  do  mieszkańców naszej gminy  stosowny okólnik w tej sprawie. Do okólnika załączono listę , na której mieszkańcy mogą podawać przybliżoną liczbę posiadanych opon do utylizacji.
Z tego względu, że akcja na charakter bezpłatny zachęcamy  do wzięcia w niej udziału.
 
-  Na obiekcie Stadionu Gminnego w Grzegorzewie kontynuowane są prace  remontowe  polegające na :
1)  malowaniu siatki  kortu tenisowego - na zakup materiałów potrzebnych do malowania wydatkowano  209,01 zł                    
2)  odnowieniu elewacji budynku socjalnego – koszt zakupu materiałów to 529,58 zł
Przypominam w tym miejscu, że wcześniej na grzegorzewskim stadionie wykonana została podłoga na scenie oraz sufit w pomieszczeniu w budynku socjalnym, na które to prace wydatkowano z budżetu gminy  3299,74 zł
                                                                                
- Pracami remontowymi objęty zostanie także obiekt boiska sportowego w Barłogach.
W ramach prac na obiekcie sportowym w Barłogach :
1) położona zostanie papa termozgrzewalna na kontenerze socjalnym  
      -  koszt zakupu papy                              816,04zł
      - umowa o dzieło dla p. Szurgota           500,00zł ( brutto )
2) pomalowane zostanie ogrodzenie boiska -  na zakup materiałów potrzebnych do malowania wydatkowano  404,50zł.

Szanowni Państwo,
Tegoroczne warunki atmosferyczne są niestety cały czas niełaskawe dla naszego kraju. Począwszy od maja nieprzerwanie docierają do nas doniesienia o tym, że kolejne rejony Polski nękane są klęskami powodzi, podtopień czy trąb powietrznych.
Gminy, samorządy radzą sobie z trudnościami, jakie w związku z tym ich spotykają jak mogą. Niektóre samorządy decydują się występować do gmin z prośbami o pomoc. Takie prośby dotarły też i do naszej gminy.
Z prośbami o pomoc finansową wystąpiły do nas Gmina Jodłowa oraz Urząd Miasta i Gminy Gąbin.
Proszę, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad możliwościami udzielenia wsparcia tym samorządom.                

 

 

         Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak