I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

tj. w okresie od 15 lutego do 28 marca 2011 r.

W Y S O K A    R A D O  !  

S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !

 


Nim rozpocznę przedstawianie informacji o mojej pracy pozwólcie Państwo, że przywitam Państwa w odnowionej świetlicy. Dzisiejszą sesję odbywamy „ u siebie”. Wierzę, że w tym sympatycznym, odnowionym wnętrzu obrady sesji przebiegną  w dobrej atmosferze.
Dzisiejszą sesję odbywamy w poszerzonym składzie. Mamy zacnych gości. Serdecznie witamy na naszych obradach Panów Komendantów. Witamy Pana Roberta Kropidłowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Szczególne powitania kierujemy do Pana Waldemara Lewandowskiego, który spotyka się z nami po raz pierwszy, jako nowy Komendant Powiatowy Policji w Kole

Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym, tj. w okresie od 15 lutego do 28 marca  br.

I tak uprzejmie informuję :

1. 16 marca, zebraniem wiejskim w sołectwie Barłogi zakończyliśmy cykl zebrań wyborczych sołtysów i członków rad sołeckich na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo. Mamy trzech nowych sołtysów.  Z woli mieszkańców na czele Borysławic Zamkowych  stanął Pan Dariusz Grzybowski. Na sołtysa Kiełczewka wybrana została Pani Anna Zielińska. Na sołtysa Tarnówki mieszkańcy wybrali Panią Teresę Jujka. Nowo wybrani Państwo sołtysi są dzisiaj z nami na sesji Rady Gminy. Serdecznie Państwu gratulujemy wyboru i witamy w naszym gronie.
Bardzo cieszymy się, że grono sołtysów naszej gminy zasiliły dwie kolejne Panie sołtys i że trzy sołectwa naszej gminy będą rządzone kobiecą ręką.
Na najbliższej, kwietniowej sesji Rady Gminy dokonam podsumowania  odbytych zebrań wiejskich i przedstawię Państwu szczegółowe sprawozdanie z ich przebiegu
i wyników.

2. 15 marca br. dokonaliśmy odbioru robót Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie, projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER program
„ Odnowa i Rozwój Wsi ”.
Wartość odebranych robót budowlanych to kwota  416 529,28 zł
30 marca br. w Poznaniu w Urzędzie Marszałkowskim złożymy wniosek o płatność w ramach projektu. Przewidziane dofinansowanie projektu wynosi 256 063,08 zł , co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych netto zadania.

3. Gmina Grzegorzew zabiega o pozyskanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 „ Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ”.  Planujemy  utworzenie dwóch nowych ośrodków przedszkolnych. Jeden powstanie w Grzegorzewie. Drugi przy Szkole Podstawowej w Barłogach. Wniosek zostanie złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu 30 marca br.
Wierzymy, że procedura konkursowa dla naszego projektu zakończy się pomyślnie.
O dalszych działaniach będę Państwa na bieżąco informowała.

4. Dobiegają końca oceny naszych wniosków złożonych w ramach Małych projektów. Umowy na realizację zadań podpisały już z Urzędem Marszałkowskim Jednostki OSP z Zabłocia i Tarnówki. W kolejce czekają OSP Borysławice i Ponętów Dolny oraz projekt składany przez gminę na ogrodzenie boiska przyszkolnego w Bylicach – Kolonii. Wszystkie oczekujące wnioski przeszły weryfikację formalną
i oczekują na zawarcie umowy.
Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie „ Wielkopolska Wschodnia ”, dzięki któremu nasze jednostki OSP i nasz samorząd mógł skorzystać z tak wymiernego wsparcia w ramach programu LEADER, 17 marca br. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w Olszówce określiło terminy naboru wniosków na rok 2011. Także i środki z tego naboru postaramy się jak najpełniej
i najskuteczniej wykorzystać.
 
W zakresie utrzymania dróg gminnych pragnę poinformować Państwa, że :

1. W wyniku zapytania o cenę spłynęły trzy oferty na prace równiarki samojezdnej,          w wyniku której wybraliśmy ofertę najtańszą tj. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego TRANSJAN Staszak Jan z  Krzymowa,  cena brutto: 114,39 zł
Pozostałe oferty złożyli :
- Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. z Konina. Cena brutto: 150 zł
oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła
Cena brutto: 116,85 zł
Prace związane z profilowaniem dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej trwają od wtorku zeszłego tygodnia.
2. Trwają prace remontowe na drodze gminnej w miejscowości Barłogi ( od wiaduktu  w stronę Barłóg, oraz w Borysławiach Kościelnych (od skrzyżowania przy szkole w stronę Dąbrówki). Prace polegają na nawiezieniu gruzu betonowego profilowaniu  i wałowaniu. Usługi świadczy firma z Lichenia.
3. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło naszej gminie  promesy w wysokości 180.000 zł na remont następujących dróg:
1. Remont drogi gminnej i przepustów pod zjazdami w miejscowości Ponętów Dolny - działka nr 13/3 (prace będą polegać na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 150 m oraz remoncie dwóch zjazdów. Wartość kosztorysowa   43.043,34 zł)
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Zabłocie działki nr 42 i 43 ( prace będą polegać na nawiezieniu tłucznia granitowego o grubości 10 cm na odcinku  300 m. Wartość kosztorysowa 48.312,00 zł) 
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew działki nr 1529  i 1887                  ( prace będą polegać na nawiezieniu tłucznia granitowego o grubości 10 cm              na odcinku 600 m. Wartość kosztorysowa 96.624,00 zł)
Promesę odebrałam osobiście w Poznaniu od Pana Wojewody. Jest to na pewno dobra informacja dla naszego samorządu, gdyż dzięki tym środkom finansowym będziemy mogli poprawić stan naszych dróg i złagodzić skutki podtopień i powodzi, jaka dotknęła naszą gminę. Dodam, że jesteśmy jedyną gminę z Powiatu Kolskiego, która otrzymała pomoc z MSWiA.

Szanowni Państwo
Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować, że w okresie miedzysesyjnym Radni Rady Gminy spotkali się dwukrotnie na wspólnych posiedzeniach komisji stałych, które miały miejsce 28 lutego i 23 marca br.
W trakcie posiedzeń Państwo Radni przygotowali projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz omawiali sprawy różne z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy.
Posiedzenia odbyły także Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu.
Członkowie Komisji  Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, którzy spotkali się 24 marca omówili problematykę rolną oraz z udziałem delegatów do Izby Rolniczej  dokonali podsumowania mijającej kadencji  Izby Rolniczej. Przedmiotem posiedzenia komisji była także analiza i ocena stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy  Grzegorzew.
Szanowni Państwo.
Biorąc pod uwagę :
- projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty,
- niż demograficzny dotykający nasze szkoły,
- konieczność racjonalizowania wydatków bieżących naszej gminy, o której mówiliśmy na poprzedniej, budżetowej sesji Rady Gminy i do czego zobowiązaliśmy się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
oraz okoliczność, że ustawa o finansach publicznych obliguje samorząd do racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy, organ prowadzący dokonuje  analiz wydatków oświatowych. Szczegółowo kwestię tę analizuje Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, która pierwsze posiedzenie poświęcone tej problematyce odbyła 10 marca br..
W związku z prowadzonymi  działaniami podjęliśmy decyzję o przedłużeniu o jeden rok, tj. od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012  okresu sprawowania funkcji wszystkim dyrektorom szkół podstawowych działających na terenie naszej gminy. 
Uzyskaliśmy pozytywne opinie rad pedagogicznych w tym względzie. Czekamy na opinię Kuratorium Oświaty, co pozwoli na sfinalizowanie sprawy.

W dalszej części swojego wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. 17 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej     w Grzegorzewie. Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010. Ściągalność składek za 2010r.dla całej GSW wynosiła 70,10%.
Z uwagi na bardzo trudny  rok 2010r. i zgłoszoną dużą ilość awarii GSW zamknęła rok 2010 saldem ujemnym w wysokości -3 697,02 zł. W ubiegłym roku wykonano więcej prac, usunięto więcej awarii(taka była potrzeba chwili). Był to rok  bardzo ciężki dla melioracji -  majowa powódź, zalania pól i okres jesienny z dużą ilością opadów. Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi GSW Grzegorzew.  Członkowie Walnego zgromadzenia podeszli ze zrozumieniem  dla potrzeb i możliwości pozyskania dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego podwyższając składkę  o 1 zł do poziomu   20 zł od 1 ha zmeliorowanych gruntów.
Przyjęty został także budżet GSW w wysokości 98 625,98zł (planowany) i plan rzeczowy na 2011r.,  w którym przewidziano  6 km rowów szczegółowych do gruntownej konserwacji na kwotę 39 600 zł, na naprawę awarii sieci drenarskiej przeznaczono kwotę 37 801,40zł.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd Gminnej Spółki Wodnej   do złożenia pisemnego wniosku do Starosty Kolskiego o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na usunięcie szkód,  jakie spowodowała powódź w maju 2010r. na terenie działania spółki.

2. Od 1 marca br. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2011 r. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca.
Do wniosku muszą być dołączone faktury VAT potwierdzające  zakup oleju napędowego za okres  -  od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
W 2011 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona jest w wysokości 0,85 zł. na litr.
Zwrot podatku na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie maksymalnie 73,10 zł
Na dzień 25.03.br. złożono 186  wniosków na kwotę  80 061,64 zł.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2  do 31 maja 2011 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

3. W dniu 8 marca br. w remizie OSP  w Kiełczewku – Boguszyńcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Głównym organizatorem spotkania była Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Boguszyńca Pani Renata Bednarczyk wraz z członkiniami.
Udział w spotkaniu wzięło 10 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej Gminy, Prezes Jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec Pan Paweł Materla wraz z całym zarządem, Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Andrzej Sikorski oraz sołtysi Sołectwa Kiełczewek i Boguszyniec Pani Anna Zielińska i Pan Grzegorz Rossa.
Wszystkie Panie otrzymały róże wraz z życzeniami. Jednym z punktów uroczystości było oglądanie i ocena umiejętności kulinarnych naszych kół.                  
W podziękowaniu za przygotowane dania Koła Gospodyń Wiejskich                               otrzymały od samorządu naczynia żaroodporne, które wręczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Sanigórskim oraz Panem Radnym Józefem Sochackim..

4. W niedzielę 3 kwietnia w godzinach od 8.00 – 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie odbędą się wybory do izb rolniczych.
Na terenie naszej gminy wybierani będą dwaj delegacji do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają :
- podatnicy podatku rolnego,
- podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Komisja Okręgowa nr 63 w Grzegorzewie zarejestrowała 3 kandydatów  na delegatów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Są to Panowie : Piotr Bednarkiewicz, Adam Jaskólski i Jan Siekierski.

5. Trzy osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami  z terenu naszej gminy w dniach 21-15 marca br. wzięły udział w wyjazdowych warsztatach integracyjno-psychologicznych w Kórniku koło Poznania. Organizatorem warsztatów, które odbyły się w ramach projektu „ Pierwszy Krok ”  była  „ Fundacja z sercem” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. W ramach warsztatów zrealizowane zostały dwa bloki tematyczne. Jeden skierowany bezpośrednio do osób niepełnosprawnych w ramach którego odbyły się grupowe zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i socjoterapia.  Drugi blok skierowany był do opiekunów osób niepełnosprawnych i poruszał taką problematykę jak : radzenie sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym, wsparcie procesu rehabilitacji, role rodzicielskie a role życiowe.

6. 4 marca w Szkole Podstawowej w Barłogach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju przystąpili uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz Gimnazjum. Szkoły Podstawowe reprezentowało po trzech uczniów, natomiast w kategorii gimnazjalnej rywalizowało 6 uczestników. Młodzi strażacy odpowiadali na pytania testowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Test trwał 45 minut, zawierał 30 pytań dla uczestników szkół podstawowych i 40 pytań dla uczestników gimnazjum. Trudno było wyłonić zwycięzców, ponieważ kilku uczniów zdobyło taką samą ilość punktów i w związku z tym przeprowadzono dogrywkę. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzę na temat przepisów i wyposażenia technicznego straży pożarnej.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
W kategorii szkół podstawowych :
- I miejsce Sabina Kowalewska
- II miejsce Karolina Skibińska
- III miejsce Robert Kaczmarek
w kategorii gimnazjum :
I miejsce zajęła Dominika Pacholska
II miejsce Izabela Junkiert
III miejsce Aleksandra Rybarczyk
Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom swoich kategorii, tj. Sabinie Kowalewskiej i Dominice Pacholskiej życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych turnieju, które odbywają się dzisiaj.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce organizatorów turnieju, a więc Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach Pana Dariusza Tylaka oraz Prezesa Jednostki OSP w Barłogach Pana Józefa Danielskiego. 
Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu złożę serdeczne gratulacje Ani Kubiak, która 19 marca br. w Poznaniu przystąpiła do etapu wojewódzkiego Konkursu przyrodniczego SALAMANDRA i awansowała do kolejnego etapu tego konkursu, czyli finału finałów. Finał ten odbędzie się w maju.
Raz jeszcze Ani oraz Pani Aleksandrze Piórkowskiej, która przygotowywał Anię do konkursu serdecznie gratulujemy tak znaczącego sukcesu.

Gratulacje i podziękowania składamy, pani Dyrektor, uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, nauczycielom Pani Agnieszce Baranowskiej, Pani Monice Borowskiej i Panu Dariuszowi Krzyżaniakowi , którzy przygotowali inscenizację słowno-muzyczną poświęconą 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, która została przedstawiona 13 marca w Kościele pod wezwaniem WNMP
w Grzegorzewie.
Młodzi artyści w przepiękny sposób, poprzez słowo mówione i śpiewane oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim, bohaterom jedynego zwycięskiego zrywu niepodległościowego.
 
Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Przed nami szczególny czas, szczególne dla naszego narodu i na pewno dla każdego z nas miesiące. Mam tutaj na myśli dzień 2 kwietnia – VI rocznicę śmierci naszego kochanego Ojca Świętego Jana Pawła II  oraz 1 maja , kiedy to z całym światem zjednoczymy się w uroczystościach Beatyfikacji Jana Pawła II.
Na pewno ten wyjątkowy czas przeżyjemy w sposób szczególny, zapewne każdy z nas  indywidualny.
Bardzo cieszę się z faktu, że nasi uczniowie i  nasza młodzież o tych wydarzeniach pamiętają, starają się je upamiętniać, dzięki czemu nasz samorząd, może te, jakże wyjątkowe chwile i dni,  w sposób szczególny przeżywać.
W imieniu organizatorów pragnę serdecznie Państwa zaprosić na :
spektakl poetycki „ PRZEMIJANIE MA SENS” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie, czuwanie i modlitwę upamiętniającą VI rocznicę śmierci Jana
Pawła II organizowane dnia 2 kwietnia o godz. 20.00 przez Parafię Rzymskokatolicką WNMP w Grzegorzewie, Dyrektora i Uczniów Gimnazjum, w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie
oraz na przedstawienie  „ Droga do świętości ”, które wystawione zostanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Barłogach 3 kwietnia o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Barłogach.  
Jeszcze raz w imieniu organizatorów i uczniów serdecznie Państwa zapraszam.

            Dziękuję 
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak