Adres:
   ul. Warszawska 23
   62-640 Grzegorzew
   tel. - (0-63) 2718078 

Dyrektor: AGNIESZKA MALESZA

Godziny otwarcia:
   - wtorek, środa, czwartek: od godz.8:00 do godz.15:00
   - poniedziałek, piątek: od godz.11:00 do godz.18:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Grzegorzew.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności: 
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów  
  dotyczących własnego regionu,
- popularyzacja książek i czytelnictwa,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie
  wypożyczeń międzybibliotecznych,
- organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
- prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,
  muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i 
  stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- doskonalenie form i metod pracy z internetem.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 Wielkość księgozbioru w 2015r. wynosi 17372

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie - 11795

- Filia w Borysławicach Kościelnych  - 5577