I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 28 stycznia do 26 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y S O K A    R A D O  !    S Z A N O W N I     P A Ń S T W O  !    

 

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 28 stycznia 2015 r.

 

Uprzejmie informuję, że w okresie będących przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam dwanaście zarządzeń dotyczących niżej określonej problematyki.

I tak :

 

1) Wykonując uchwałę budżetową na rok 2015, w drodze zarządzeń Nr 1/2015 z dnia 29 stycznia oraz Nr 2/2015 z 6 lutego br. przekazałam podległym jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych wielkościach planów finansowych  na rok 2015 oraz upoważniłam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Spraw z zakresu finansów dotyczyło również moje zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 16 lutego br. w drodze którego do budżetu gminy wprowadzone zostały dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie  z zakresu administracji rządowej, tj. :

- zwiększona o kwotę 300 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

- oraz dotacja w wysokości 970 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Zarządzeniem, o którym mowa, dokonałam ponadto przeniesień środków, w ramach działów i rozdziałów budżetu, dostosowując wydatki do faktycznie występujących potrzeb oraz celem zapewnienia prawidłowości realizacji zadań. 

2) Kontynuując uprzejmie informuję Państwa, że przyjęłam, podyktowaną względami osobistymi,  rezygnację Pani Anny Jaworskiej z funkcji Przewodniczącej Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Anna Jaworska nadal będzie pracowała w komisji, ale teraz już  w charakterze członka komisji.

Pani Anna Jaworska pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji przez 14 lat, tj. od 25 października 2001 r., kiedy to uchwałą ówczesnej Rady Gminy na tę funkcję została powołana.

Zasługi i zaangażowanie Pani Anny Jaworskiej w rozwiązywanie, jakże trudnych, problemów społecznych gminy są nieocenione. Pani Anno – serdecznie dziękujemy.

 

Szanowni Państwo. Od dnia 9 lutego br. zadania Przewodniczącej Gminnej Komisji     do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzyłam Pani Arlecie Marciniak – pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Grzegorzewie, którą powołałam na tę funkcję moim zarządzeniem Nr 3/2015.

 

To nie jedyne zmiany, jakie nastąpiły w składzie komisji.

Uprzejmie informuję Państwa, iż przychyliłam się do wniosku komisji i zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 2 marca ustanowiłam funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji powołując na to stanowisko Panią Annę Ciennik.

 

Po wskazanych zmianach, skład  Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie został zwiększony z pięciu do sześciu osób i przedstawia się następująco :

1. Pani Arleta MARCINIAK                - Przewodnicząca Komisji

2. Pani Anna CIENNIK                       - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Pani Beata DROZD                        - Sekretarz Komisji

4. Pani Arleta RYBARCZYK              - Członek Komisji

5. Pani Helena JAROSZEWSKA        - Członek Komisji

6. Pani Anna JAWORSKA                 - Członek Komisji

 

Kolejnym zadaniem, jakie w okresie międzysyjnym zrealizowałam było ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

Problematyki tej dotyczyły trzy, z kolejnych wydanych przeze mnie zarządzeń, tzn. :

- zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 11 lutego ogłosiłam otwarty konkurs ofert,

- zaopiniowania złożonych ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana  zarządzeniem nr 9/2015 z dnia 3 marca br. w której pracowali : Pani Sekretarz Gminy Arleta Nowicka, Panowie Radni Pan Rafał Kotkowski i Pan Mateusz Wypychowski,  z ramienia organizacji pozarządowych - Pan Andrzej Sikorski oraz pracownicy urzędu - Pan Henryk Janczak i Pan Łukasz Sucina.

 

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty został 11 marca br. w drodze zarządzenia nr 10/2015.

I tak, na realizację zadań publicznych Gminy Grzegorzew w roku 2015  przyznane zostały dotacje w następujących wysokościach :

- dla Banku Żywności w Koninie –  w kwocie 5.000 zł

- dla Klubu Sportowego „ Orzeł ” Grzegorzew – piłka nożna – dotacja w wysokości 45.000 zł

- dla Klubu Sportowego LZS „ SPARTA” Barłogi – piłka nożna – w kwocie 31.000 zł oraz na prowadzenie sekcji tenisa stołowego – 1.000 zł

 

 

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 

Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, co następuje :

 

 - Realizując obowiązek nałożony ustawą o finansach publicznych 17 marca  br. przedłożyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za rok ubiegły.

Sprawozdania niniejsze złożyłam w biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podsumowując realizację budżetu chcę powiedzieć, że rok 2014 rok zamknęliśmy nadwyżką budżetową, tzw. wolne środki to kwota 500.000 zł.

Jest to bardzo dobra informacja.

Na ostatnio odbytym posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy zdecydowaliśmy wspólnie z Państwem Radnymi, że decyzję o sposobie rozdysponowania powyższych środków finansowych podejmiemy w terminie późniejszym, kiedy to nasza wiedza na temat uruchomienia unijnych programów pomocowych na lata 2014-2020 będzie pełniejsza.

 

 

- Szanowni Państwo. Składając na ostatniej sesji sprawozdanie o pracy w okresie międzysyjnym  informowałam Państwa, że dbając o poprawę warunków nauki i pracy w naszych szkołach  składamy projekt do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na doposażenie trzech oddziałów zerowych w Grzegorzewie, Barłogach i Bylicach-Kolonii.

Na dziś mam dla Państwa bardzo dobrą informację. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną – tym samym został przyjęty do realizacji.

W efekcie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 260.570 zł. bez konieczności wnoszenia własnego wkładu finansowego.

24 marca podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Niebawem trafi do naszej gminy pierwsza transza środków finansowych.

Dzięki pozyskanym środkom  :

- doposażymy place zabaw,

- wyposażymy oddziały zerowe w Grzegorzewie, Barłogach i Bylicach-Kolonii w nowe meble, materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, zabawki, artykuły plastyczne .

 

- Przystąpiliśmy do rozbiórki budynku starej szkoły w Bylicach – Kolonii.

Rozbiórki dokonujemy z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu, znaczne zużycie elementów konstrukcyjnych, głównie ścian nośnych i nieekonomiczność ewentualnego remontu.

Zadanie realizuje firma Pana Jacka Sosnowskiego mieszkańca Bylic  za kwotę      18.400 zł brutto, która dodatkowo wykonana prace polegające na pielęgnacji drzewostanu w parku i uporządkowaniu terenu przy szkole.

Złożona przez Pana Sosonowskiego oferta jest bardzo konkurencyjna do wcześniej uzyskanych ofert, które opiewały na kwoty : 30.000 zł i 22.000 zł brutto .

 

- 30 marca br. w najbliższy poniedziałek o godz. 14.30 w świetlicy gminnej w Grzegorzewie przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch kurników dla chowu brojlerów w ilości 33 800 szt. w każdym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu 254 w miejscowości Barłogi” , planowanego przez inwestora Panią Ewelinę Durkiewicz.

Do wzięcia udziału w rozprawie wezwane zostały wszystkie zainteresowane strony i organizacje zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu.

 

Szanowni Państwo

Składając niniejsze sprawozdanie pragnę Państwa ponadto poinformować, że :

 

- 2 marca 2015r. wspólnie z  Panią Danuta Abraś Dyrektor Gimnazjum podpisałam umowę z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Umowa dotyczy realizacji projektu Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych.            Projekt skierowany jest do klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum. Jego celem jest podniesienie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego. Dzięki udziale w projekcie uczniowie wyjadą na 5-dniową Zielona Szkołę . 

Projekt Misja Przyroda jest dofinansowany ze środków Funduszu Europejskiego Obszaru pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Projekt będzie realizowany w m-c wrzesień-listopad 2015r.

 

- Po konsultacjach z Państwem Radnymi, Sołtysami i Mieszkańcami Gminy uruchomiliśmy system Bezpłatnego SMS, za pośrednictwem którego informować będziemy naszych mieszkańców, którzy wyrażą taką wolę rejestrując swój numer telefonu w systemie o nadchodzących zagrożeniach, awariach, ogłoszeniach gminnych i ważnych wydarzeniach w gminie.

Ze stosowną informację docieramy do każdego domu indywidualnie.

Na dziś w systemie zarejestrowaliśmy 91 numerów telefonicznych.

Pierwsza informacja, którą tą drogą skierowaliśmy do naszych mieszkańców w dniu 24 marca dotyczyła odbioru odpadów zmieszanych.

 

- 13 lutego wzięłam udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy.

Komisja zwizytowała wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy łącznie z placówkami niepublicznymi.

Spotkaliśmy się także z Panem doktorem Andrzejem Setą w naszym ośrodku zdrowia.

Przeanalizowaliśmy między innymi wymogi techniczne nałożone na obiekty opieki zdrowotnej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, których nasz budynek na dziś nie spełnia. 

Termin dostosowania pomieszczeń ośrodka do wymagań wynikających z przepisów prawa upływa 31 grudnia 2016 r. 

Szerzej problematykę tę przedstawi nam Pan Andrzej Seta, który przyjął zaproszenie na dzisiejszą sesję.

 

- 25 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy, w którym również wzięłam udział.

Komisja Rolnictwa,  z udziałem Kierownika Filii Ludowego Banku Spółdzielczego w Grzegorzewie Pana Arkadiusza Szałka  oraz delegatów gminy do Izby Rolniczej, dyskutowała na temat sytuacji ekonomicznej rolników Gminy Grzegorzew.

 

- Ponadto w okresie międzyseyjnym Radni Rady Gminy dwukrotnie spotkali się na posiedzeniach wspólnych komisji stałych, na których omawialiśmy min.in. projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji oraz inne sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy.

Posiedzenia te odbyły się 11 lutego i 18 marca br.

 

- Jesteśmy w trakcie odbywania zebrań wyborczych sołtysów i członków rad sołeckich.

Harmonogram zebrań wyborczych ustaliłam wspólnie z Państwem sołtysami na spotkaniu odbytym 24 lutego br.

Cykl zebrań wyborczych organów sołectw rozpoczęliśmy 2 marca zebraniem wiejskim w Boguszyńcu, a zakończymy 21 kwietnia zebraniem wyborczym w Ponętowie Dolnym.

Na dziś zmiany na stanowisku sołtysa nastąpiły w 4 miejscowościach tj. Grodnej, Barłogach, Zabłociu i Ladorudzku.

Po odbyciu ostatniego z zebrań, przedstawię Państwu na sesji szczegółowe wyniki wyborów organów jednostek pomocniczych naszej gminy.

 

- Zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

Ostatnie zebranie sprawozdawcze odbyło się w jednostce OSP Tarnówka w dniu 21 marca br.  

 

- W m-cu lutym przyjęliśmy 339 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  na łączną kwotę 190.624,60 zł

Środki finansowe wypłacane będą na wskazane przez rolników konta bankowe w terminie od 1 do 30 kwietnia br.

Limit zwrotu podatku w 2015 roku wynosi 0,95 zł na litr oleju napędowego.

 

 

Szanowni Państwo,

Kontynuując, tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Uprzejmie informuję, że :

1.    Dbając o stan dróg gminnych nie utwardzonych dokonaliśmy poprawy ich nawierzchni poprzez profilowanie równiarką samojezdną. Prace te wykonane były w miejscowościach: Ladorudzek, Tarnówka, Ponętów Dolny, Barłogi, Borysławice Zamkowe, Boguszyniec.

     Koszt prac: 5,400 zł.

2.    Wykonaliśmy remont drogi gminnej ul. Zielonej, Leśnej i w kierunku Państwa Szymczak w Barłogach, poprzez dowiezienie frezu asfaltowego w ilości 100 t. Odcinek drogowy został wyprofilowany i zagęszczony. Koszt zakupu materiału 7.500 zł

     3. Trwają remonty dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa betonowego poprzez dowiezienie kruszywa, profilowanie nawierzchni równiarką samojezdną oraz zagęszczenie walcem. Prace wykonano już w następujących miejscowościach:

         Tarnówka - droga gminna od drogi powiatowej w kierunku Państwa Dopierała

         Ponętów Dolny - droga gminna od drogi powiatowej w kierunku Państwa Bednarowicz

         Grzegorzew - droga gminna od drogi powiatowej w kierunku Państwa Czupryńskich (droga w łąki)

          Borysławice Zamkowe :

          - droga gminna od drogi powiatowej w kierunku zamku

          - droga gminna łącząca drogę powiatową z drogą w kierunku zamku

          - droga gminna w kierunku Państwa Krzyżańskich

          - droga gminna w kierunku Państwa Koneckich

          Borysławice Kościelne :

          - droga gminna od szkoły i od Kopca Kościuszki w kierunku Dąbrówki

          - droga gminna w kierunku Państwa Redziak

          - droga gminna w kierunku Krzykos – Parcele

          - droga gminna w kierunku Państwa Sarnowskich przy torach           

         Bylice

           - droga gminna od sklepu w kierunku Byliczek

           - droga gminna Byliczki – Borysławice Kościelne  

    4.  W ciągu drogowym Zabłocie – Bylice–Kolonia przy posesji Państwa Garbowskich w Bylicach-Kolonii doszło do uszkodzenia przepustu drogowego oraz jezdni czego efektem była dziura w nawierzchni asfaltowej. Wykonano już prace polegające na wymianie uszkodzonego rurociągu na nowy z PCV – fi 500 mm. Dodatkowo zleciliśmy wykonanie przyczółków z kostki brukowej. Pozostało jeszcze do wykonania uzupełnienie nawierzchni asfaltowej. Prace wykonuje firma z Grzegorzewa 

5.     Podobna sytuacja jest na drodze gminnej Tarnówka – Ladorudzek przy posesji Państwa Nuszczyńskich w Tarnówce. Prace zleciliśmy tej samej firmie.                            

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole poinformował nas, że po 29 marca br. na terenie naszej gminy rozpoczną się prace związane z remontem cząstkowym masą  na  gorąco dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej. 
  2. Wystąpiliśmy do firm świadczących usługi w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych o złożenie ofert na remont naszych dróg. Po rozstrzygnięciu postępowania niezwłocznie przystąpimy do prac remontowych.

 

- 2 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie.  Spółka w 2014r. dysponowała  budżetem w wysokości 133 177,05 zł :

- w tym składki członkowskie  65 071,48zł,

- uzyskane dotacje:

               Gmina Grzegorzew                          12 000,00 zł

               Powiat Kolski                                     1 800,00 zł

               Urząd Marszałkowski                         9 129,05 zł

               Urząd Wojewódzki                             1 483,00 zł

               Urząd Wojewódzki – z rezerwy          22 250,00 zł.

                                               razem:             46 662,05 zł

 

- udział w  kosztach konserwacji     12 174,50zł.

Jak widać budżet spółki to przede wszystkim dotacje, które stanowią 71,71 % ogólnego budżetu spółki.

Cieszę się bardzo, że rośnie świadomość rolników – członków GSW, o czym świadczy ściągalność składek członkowskich, która osiągnęła poziom 80,75 %.                    Ściągalność składek dla poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco :

Barłogi     103,01%, Boguszyniec 87,29%, Borysławice Kościelne 68,16%, Borysławice Zamkowe 89,22%, Bylice 49,34%, Grodna 81,39%, Grzegorzew 78,63% , Kiełczewek 91,04%, Ladorudzek 80,93%, Ponętów Dony 78,85%, Tarnówka 91,97%, Zabłocie 80,92 i Grzegorzew-obiekt łąkarski 80,29%.

 

- Przed położeniem nawierzchni asfaltowej na  ulicy Łąkowej  w Grzegorzewie należało uporządkować sprawy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przebudowaliśmy kolektor deszczowy za kwotę 61.500 zł.

Uporządkowaliśmy sprawę przyłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, którzy do tej pory do sieci kanalizacyjnej nie byli podłączeni.

Prace z zakresu uporządkowania spraw z zakresu kanalizacji sanitarnej, w ramach dobrej współpracy,  wykonał Zakład Usług Wodnych w Koninie, który nabudował studnie i przebudował przyłącza.

Koszt tych prac to kwota 5.304 zł sfinansowana w całości z budżetu Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

Jesteśmy gotowi do ułożenia nawierzchni asfaltowej.

 

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę :

 

1) Pogratulować uczennicy gimnazjum Marcie Misiak, która zwyciężyła powiatowy etap konkursu wiedzy pożarniczej.

To bez wątpienia znaczący sukces i już dziś życzę Marcie powodzenia na kolejnych etapach konkursu.

Dziękuję w tym miejscu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach Panu Dariuszowi Tylakowi oraz Prezesowi i Druhom jednostki OSP w Barłogach za przeprowadzenie etapu gminnego konkursu, który odbył się tradycyjnie w szkole  w Barłogach 28 lutego br.

Jak zawsze nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą pożarniczą.  

 

2) Składam podziękowania na ręce Pani Dyrektor Gimnazjum, Pana  Józefa Sochackiego oraz uczniów gimnazjum, za włączenie się  i  przeprowadzenie, kolejny rok z rzędu, etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym.

Cieszę się bardzo, że mamy uczniów, którzy zainteresowani są zdobywaniem  i poszerzaniem wiedzy o samorządzie terytorialnym, jest to szczególnie ważne w roku, w którym obchodzimy 25 lat Samorządności.

Finał powiatowy konkursu odbędzie się w naszej gminie – 27 maja 2015

 

            Dziękuję

              Wójt Gminy

     /-/ Bożena Dominiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorzew, 26 marca 2015 r.