I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od od 09 do 30 czerwca 2015 r.

WYSOKA RADO ! SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Obywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną.
Rada Gminy oceni dziś wykonanie budżetu gminy za 2014 rok. To pierwsze absolutorium dla większości z Państwa - nowo wybranych Radnych. Dla mnie osobiście, jak i podległych mi pracowników samorządowych, jest to dzień bardzo ważny. Dziś Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy budżet gminy oraz zadania, jakie Wysoka Rada wyznaczyła nam do zrealizowania. Za chwilę zaprezentuję Państwu szczegółową informację o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok i zadań w budżecie gminy ubiegłego roku ujętych, co stanowiło będzie podstawę do dyskusji, jaka w kolejnych punktach porządku obrad sesji będzie miała miejsce.
     

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się wakacje.
26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015.
Dziękujemy Państwu Dyrektorom i społecznościom szkolnym za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Państwem Radnymi.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy, w imieniu naszego samorządu, podziękowaliśmy Panu Janowi Szafrańskiemu – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii, który po 38 latach pracy w oświacie gminnej odszedł na zasłużoną emeryturę. Było to bardzo wzruszające pożegnanie. Pan Jan Szafrański przez 5 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły w Bylicach i z którym wspólnie budowaliśmy tę szkołę.
Jak Państwu wiadomo Pan Dyrektor Tomasz Poniecki  wygrał konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Kole. W związku z tym podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie, w imieniu naszego samorządu, podziękowałam za pełną zaangażowania pracę oraz współpracę Panu Tomaszowi Ponieckiemu, który przez minione 3 lata pełnił funkcję dyrektora zespołu.
Życzyłam Panu Tomaszowi Ponieckiemu wielu sukcesów i niegasnącej pasji oraz energii do dalszego działania już w innej placówce.
Uprzejmie informuję Państwa, że od 1 września 2015 r., na okres 10 miesięcy, funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, na podstawie art.36 a ust.5 ustawy o systemie oświaty, powierzyłam Pani Beacie Drozd – obecnej wicedyrektor szkoły.
 
Jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki  w nauce oraz uczniowie legitymujący się osiągnięciami sportowymi co najmniej na szczeblu powiatowym, otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu  gminy.
Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 12.900 zł
Stypendiami uhonorowaliśmy 129 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych  i gimnazjum.
Stypendia wynosiły po 100 zł każde.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom.

Życzę naszym uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.


Dbając o udany wypoczynek naszych dzieci, zwłaszcza z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym z Bylic organizuje, w dniach 14-23 sierpnia, kolonie letnie w Białce Tatrzańskiej.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansuje wypoczynek dla 16 uczniów  z terenu naszej gminy.
Ponadto 6 uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach,  w wieku 7-16 lat, nieodpłatnie wypoczywało będzie w Ośrodku Rekreacyjnym „ Wielkopolska” Rudno                w okresie od 26 lipca do 08 sierpnia 2015 r.   Wytypowaniem dzieci i młodzieży na ten wyjazd zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to wypoczynek organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Czas wakacji, jak zawsze, będzie dla nas okresem realizacji prac remontowychi bieżących prac w naszych placówkach oświatowych, do których przystępujemy                 już  od  1 lipca. Będzie to czas intensywnych remontów z związku z otrzymanymi pieniędzmi na realizację programów systemowych.

I tak :
 - W Grzegorzewie :
1) rozpoczynamy kolejny etap prac  remontowych w  naszym  gminnym przedszkolu polegający na wymianie podłóg  w dwóch salach zajęć – po skuciu obecnych nawierzchni  i wykonaniu  nowych wylewek,  zostaną położone  płytki ( powierzhnia  remontowana  ponad 120 m2)
2 ) następnie  zostaną rozpoczęte prace  polegające  na wydzieleniu nawierzchni bezpiecznych na placu przeznaczonym  na plac  zabaw przy szkole podstawowej
w Grzegorzewie -   montaż  urządzeń w ramach  realizowanego  projektu systemowego
POKL,  wartość wyposażenia  22.656 zł
3) kolejnym etapem prac  remontowych  będzie rozbiórka  istniejących przy szkole  garaży.

 - W  Szkole Podstawowej w Barłogach :
1) W szkole w  Barłogach  został  już  przeprowadzony w miesiącu czerwcu  remont  polegający  na  adaptacji  pomieszczenia  na sanitariaty dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Remont  ten  został   zrealizowany  ze środków  własnych  w kwocie 19.475 zł,  natomiast  wyposażenie sanitariatów  wraz  z montażem w  kwocie 7.921zł zostało zakupione w ramach realizowanego projektu POKL.  Łączny  koszt  dostosowania  pomieszczenia na sanitariaty wyniósł  27.396 zł
Przy  realizacji  tego zadania  został również  dostosowany  istniejący sanitariat dla  dziecka  niepełnosprawnego  uczęszczającego  do tej szkoły ( koszt 2.376 zł ).
2) W lipcu  przewidziany  jest  montaż  dodatkowych  urządzeń  na placu  zabaw w ramach projektu POKL   za kwotę 12.238 zł

- W  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii :
W szkole  w  Bylicach  również w lipcu  w nowe  urządzenia zostanie  doposażony  istniejący  plac  zabaw   w ramach  POKL za  kwotę  14.083 zł. Doposażone  w ramach projektu  zostały  również sanitariaty w tej szkole za kwotę 3.480 zł

Jak  już  wcześniej  informowałam  Państwa  Radnych  realizujemy  projekt  systemowy  w ramach  POKL  i  obecnie  trwają  dostawy  wyposażenia  dla  oddziałów  przedszkolnych.
Całkowite  wydatki  przewidziane  do realizacji  w ramach  projektu systemowego
 z przeznaczeniem na  doposażenie   istniejących oddziałów  przedszkolnych przewidywane są na kwotę 260.570 zł.
Realizacja  projektu  trwać  będzie do 30 września 2015r.

- Ponadto w  czasie  wakacji  :

a) Realizowane będą  zakupy podręczników dla  uczniów  klas I, II , IV  szkół podstawowych i klasy I  gimnazjum  w ramach  rządowego  programu wyposażenia szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Otrzymana  dotacja  na ten cel  to  kwota  42.377,76 zł.

b)  W ramach  kolejnego programu rządowego „ Wyprawka  szkolna „ realizowana będzie  pomoc w  formie  dofinansowania   zakupu podręczników  dla  uczniów klas III szkół podstawowych i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Jednym z ważniejszych zadań, przed którym stajemy w dziedzinie oświaty jest planowana budowa obiektu sportowego przy szkole w Grzegorzewie.
Jak Państwa informowałam w m-cu kwietniu złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o ujęcie inwestycji w Wojewódzkim Wieloletnim Planie Budowy Obiektów Sportowych.
Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. Gmina Grzegorzew została uwzględniona w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2018, co daje nam gwarancję otrzymania dofinansowania inwestycji.
Przygotowując się do tej inwestycji, 25 czerwca, odbyliśmy spotkanie zespołu roboczego w kwestii wstępnych uzgodnień planowanej inwestycji.
Na spotkaniu zespołu rozmawialiśmy m.in. na temat koncepcji zagospodarowania przestrzennego działki planowanej pod tę inwestycję.
Uznaliśmy także wstępnie, że rozsądnym dla nas wymiarem części  sportowej obiektu byłyby gabaryty o wymiarach 36m x 18m, dzięki czemu uzyskalibyśmy pełnowymiarowość boisk sportowych.
Ostateczna decyzja,  co do budowy hali sportowej i jej wymiarów należy oczywiście do Wysokiej Rady.
Pod obrady dzisiejszej sesji przedkładam projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Wysoką Radę woli przystąpienia do tej inwestycji.
Będzie ona podstawą do szukania źródeł sfinansowania zadania i sposobu jego realizacji.
Jak wcześniej podkreśliłam przygotowujemy się do tego zadania, dlatego też do pracy w zespole, który po raz pierwszy spotkał się w miniony czwartek, zaproszeni zostaną Państwo Radni, Państwo dyrektorzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
 


Kontynuując swoje wystąpienie uprzejmie informuję, że :

- Trwają prace związane z przebudową ulicy Łąkowej w Grzegorzewie. Firma ma czas do końca lipca by wykonać całe zadanie, które polega na wykonaniu wzdłuż krawężników cieku wodnego, budowie jednej studni rewizyjnej  - deszczowej, regulacji wysokości wszystkich pozostałych studni i ułożeniu nakładki asfaltowej.

- 26 czerwca br. Powiatowy Zarząd  Dróg w Kole, z naszym udziałem, dokonał odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka w miejscowości Tarnówka. W sumie wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 1620 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł: 272.904,12 zł, z czego gmina pokrywa koszty  zadania w wysokości 40% tej kwoty tj. 110.961,65 zł.  
 
- Trwa remont barier na moście drogowym na Otalężu w Grzegorzewie. Prace polegają    na mechanicznym piaskowaniu konstrukcji barier metalowych i betonowych, uzupełnieniu ubytków, nałożeniu podkładu na w/w elementy oraz malowaniu.  Prace wykonuje firma z Roztoka - Gmina Krzymów.

 - W 2015 rok gmina nasza wzięła udział w Konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki dotyczącym wspierania realizacji zadań wynikających z „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 ” , np. opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Wniosek w tej sprawie został złożony w  Ministerstwie Gospodarki.
Efektem udziału w konkursie jest otrzymanie przez Gminę Grzegorzew dotacji celowej w wysokości 15.700 zł  z przeznaczeniem na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grzegorzew”. 19 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a Gminą Grzegorzew w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych, w trybie zapytania ofertowego, wyłoniliśmy wykonawcę omawianej aktualizacji – firmę WGS84 Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Milanówku przy ul. Warszawskiej 14, z którą  została podpisana umowa na wykonanie „Aktualizacji  inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grzegorzew” na kwotę 19 680 zł brutto.  Termin wykonania aktualizacji  - do 30.10.2015 r.  
- Biorąc pod uwagę straty, jakie wystąpiły w uprawach rolnych na terenie naszej gminy spowodowanych przez suszę, wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Gminy Grzegorzew za  obszar dotknięty klęską suszy.
Zespół Komisji działający na terenie gminy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego, od 29 czerwca 2015 roku rozpoczął szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty  w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie w pok. Nr 1.

- 25 czerwca podsumowaliśmy projekt „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową ”.
W podsumowaniu projektu wzięły udział osoby uczestniczącego w projekcie oraz Pan Dariusz Kałuży - Prezesa Stowarzyszenia Wielkopolska Inicjatywa Regionalna z siedzibą w Koninie, w partnerstwie z którym to stowarzyszeniem realizowaliśmy projekt.
O realizowanym projekcie mówiliśmy wielokrotnie. Dlatego też w tej chwili przypomnę jedynie, że projekt realizowany był w okresie od 01.10.2013 do 30.06.2015 r. Projektem objętych zostało 60 osób - mieszkanek i mieszkańców naszej gminy w wieku 18-25 lat, które przeszły szkolenia, odbyły staże zawodowe, 6 osób po udziale w projekcie znalazło zatrudnienie na czas określony.
W okresie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy projektu otrzymywali stypendia szkoleniowe, a okresie odbywanych staży zawodowych stypendia stażowe.
Ponadto w ramach projektu utworzyliśmy Klub Integracji Społecznej. Za otrzymane na ten cel środki finansowe adaptowaliśmy pomieszczenia, zakupiliśmy meble i sprzęt multimedialny. Projekt zakończyliśmy, ale Klub,  z jego wyposażeniem, pozostaje.

 
Tradycyjnie rozpoczęte wakacje powitaliśmy festynem „ Witaj – Lato ”.
Festyn sportowo-rekreacyjny Witaj – Lato pod hasłem „ 25 lat Samorządności ” odbył się 27 czerwca na stadionie gminnym w Grzegorzewie.
Podczas festynu można było przeżyć namiastkę dachowania korzystając z symulatora dachowania i przekonać się o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa.   W trzech etapach odbył się Turniej Sołectw Gminy Grzegorzew z okazji 25- lecia Samorządności. Udział wzięło 7 drużyn reprezentujących sołectwa: Barłogi, Bylice, Grodną, Kiełczewek, Ladorudzek, Ponętów Dolny i Tarnówkę. Przeprowadzono 5 konkurencji : przewóz taczką, rzut gumowcem, bieg w workach, najwolniejsza jazda rowerem i rzut ziemniakiem do wiadra. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja sołectwa Grodna, drugie miejsce zajęło sołectwo Kiełczewek, a trzecie  sołectwo Barłogi. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, drobne upominki, a najlepsza trójka otrzymała pamiątkowe medale. Jedną z atrakcji festynu był pokaz karateków z Kolskiego Klubu Sportów Walki pod przewodnictwem sensei Krzysztofa Wojewody oraz pokaz akcyjno-ratowniczy z udziałem psa pracującego  BALZBIG z Konina. Zaprezentowały się przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum w Playback Show. Wieczorem  wystąpiła gwiazda muzyki disco polo Marcin Siegieńczuk. Festyn zakończył się zabawą taneczną z zespołem Magia.
 
 
Kończąc zapraszam Państwa na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 12 lipca br. . Gospodarzem zawodów będzie jednostka OSP Barłogi. Nowością jest to, że po raz pierwszy zawody będą obywały się bez udziału Komisji Sędziowskiej z Państwowej Straży Pożarnej. Zawody będzie sędziowała komisja złożona z druhów strażaków z naszych jednostek.


    
                Dziękuję
     
              Wójt Gminy
      /-/ Bożena Dominiak