Sprawa:
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Grzegorzew,
Plac Plac 1000-lecia PP 1,
pok. Nr 6 tel. (063) 27-18-255 w.18

Komórka odpowiedzialna:
Referat Finansowy

Wymagane dokumenty:
Wniosek odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł 

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy i opłaty:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Grzegorzew, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł 

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 10).