Informacja

 o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 tj. w okresie od 21 lutego do 27 marca 2018 r.

 

 

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 21 lutego 2018 r.

 Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

 Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.

I tak :

- Dwa z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzeniem nr 171/2018 z dnia 6 marca 2018 roku powołałam Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert, natomiast zarządzenie Nr 173/2018 z dnia 15 marca 2018 r. dotyczyło rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Uprzejmie informuję, że wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne konkursu i zostały wybrane do realizacji i tak w 2018 roku dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu gminy otrzymają :

a)    Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew – na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej      - 45.000 zł

b)    Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi           - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej   - 31.000 zł

c)    Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym sekcji tenisa stołowego        - 1.000 zł

d)    Koniński Bank Żywności - na organizację zbiórek żywności w celu wspierania żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew - 5.000 zł

e)    Dotację w kwocie 3.000 zł otrzyma Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na prowadzenie działalności mającej na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Grzegorzew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Umowy na realizację zdań z wyżej wymieniony podmiotami zostały zawarte  22 marca 2018 roku.

Dziękuję Panu Rafałowi Kotkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz Radnemu Panu Piotrowi Bednarkiewiczowi za udział w pracach komisji konkursowej.

 

- 20 marca 2018 r. przedłożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam do   zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za 2017 rok.

Przedłożenia tych dokumentów dotyczyły dwa kolejne wydane przez mnie zarządzenia tj. zarządzenia nr 174/2018 oraz 175/2018 z dnia 20 marca 2018 rok.

 

- Szanowni Państwo. Uprzejmie informuję, że wystąpiła konieczność dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawą do dokonania zmian były :

a)    rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji złożona przez Panią Magdalenę Boruczkowską

b)    rezygnacja z członkostwa w komisji złożona przez dotychczasową wiceprzewodniczącą komisji Panią Annę Jaworską.

W związku z tym zarządzeniem nr 176/2018 z dnia 26 marca 2018 roku dokonałam zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołując na Przewodniczącego Komisji Pana Sławomira Maleszę.

Uprzejmie informuję, że od dnia 26 marca 2018 roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w składzie :

1. Pan Sławomir MALESZA - Przewodniczący Komisji

2. Pani Wioleta WIELIŃSKA - Sekretarz Komisji

3. Pani Arleta RYBARCZYK - Członek Komisji

4 Pani Arleta MARCINIAK - Członek Komisji

5. Pani Anna CIENNIK - Członek Komisji

6. Pani Edyta SIKORSKA - Członek Komisji

7. Pani Magdalena BORUCZKOWSKA - Członek Komisji

 

Szanowni Państwo,

Pierwsze miesiące 2018 roku to, jak informowałam Państwa na ostatniej sesji,  czas intensywnej pracy nad przygotowaniem tegorocznych inwestycji.

Pozwólcie Państwo, że w dalszej części swojego wystąpienia odniosę się do każdej z nich.

I tak uprzejmie informuję :

1.            Hala sportowo - środowiskowa w Grzegorzewie– prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Obecnie w środku hali układane są płytki ścienne i podłogowe, montowana jest armatura. Na zewnątrz firma zaczyna budować kanalizację deszczową  oraz przygotowała już teren pod place i drogi.

2.            Droga Boguszyniec - Chojny– odbyło się spotkanie w terenie z geodetami i właścicielami działek w sprawie  wznowienia znaków granicznych pasa drogowego. Wszyscy biorący udział zgodnie podpisali protokół graniczny, wyrazili zgodę na ustaloną granicę działek. W wyniku pomiarów droga spełnia minimalne warunki do zaprojektowania nawierzchni bitumicznej.
W dalszym ciągu oczekujemy za decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Obecnie RDOS wystąpił o wydanie opinii do Wód Polskich oraz Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska.

3.            Droga Borysławice Kościelne - Dąbrówka– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Poznaniu zebrał cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Osoba prowadząca sprawę poinformowała, że do końca miesiąca  powinna wydać decyzję środowiskową. Decyzja ta musi jeszcze się uprawomocnić i dopiero wtedy wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Kole złoży wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

4.            Budowa kanalizacji deszczowej w Grzegorzewiedla odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu środowiskowej hali sportowej, która odwadniała będzie planowany parking przy ulicy Choińskiej - została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Spółek Wodnych w Kole na realizacje powyższego zadania. Wykonawca robót będzie wchodził na budowę  jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Termin wykonania robót do końca maja 2018 r..

5.            Przebudowa ulicy na osiedlu w Barłogach– uzyskaliśmy wszelkie zgody. Jutro, tj. 28 marca br. ogłaszamy przetarg na przebudowę ulic Słonecznej, Piaskowej i Rzecznej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. Zapraszamy Państwa Radnych na sesję otwarcia ofert.

6.            Przebudowa ul. Słonecznej i Krótkiej w Grzegorzewie– Firma projektowa Pana Marka Rosińskiego wykonuje dokumentację techniczną na powyższe zadania. Obecnie czekamy na odpowiedzi od instytucji,  które mają w drodze umieszczone urządzenia takich jak : Orange Polska, Inea, Energa, Zakład Usług Wodnych.  Po uzyskaniu opinii i uzgodnień wystąpimy do Starostwa Kolskiego
o pozwolenie na budowę.

7.            Przebudowa drogi w Zabłociu– Wykonujemy dokumentację techniczną na powyższe zadanie.

8. Budujemy sieć wodociągowąna długości 580 m z trzema przyłączami w miejscowości Ponętów Dolny. Łączny koszty zadania to kwota 31.846,70 zł. Z budżetu gminy finansujemy zakup materiałów niezbędnych do wykonania wodociągu na kwotę 15.922,26 zł. Usługę, w ramach dobrej współpracy wykonuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie. Koszty robocizny i praca sprzętu to kwota 15.924,44 zł.

 

9. Realizując fundusz sołecki na 2018 rok:

 

1) Wystąpiliśmy do Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu o wydanie technicznych warunków na montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego w Borysławicach Kościelnych.

2) Wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym do trzech oferentów  na  rozbudowę oświetlenia ulicznego  w Tarnówce.

3) w Zabłociu trwa remont ścian w korytarzu remizy OSP oraz pomieszczeniach  Klubu.  Aktualnie wykonywane są roboty polegające na usunięciu starej farby ze ścian. Na te zadania przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 10.922,48 zł.

4) Dziękujemy mieszkańcom Boguszyńca, którzy zaangażowali się w prace i wokół remizy OSP wyrwali wszystkie krzaki w miejscu, w których będzie zamontowane ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej. Ogrodzenie będzie wykonywała firma z Grzegorzewa. Na to zadanie przeznaczone jest kwota 14.782,54 zł.   

 

 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych:

 

- Zamontowaliśmy kolejne znaki drogowe z nazwami ulic tj. ul. Piaski, Otaląż, Zielona, Szkolna, Kolejowa, 3 Maja, Witosa, Łąkowa, Ogrodowa. Dostawę słupków oraz montaż tych znaków wykonała firma z Grzegorzewa.

-Właśnie dziś firma z Borek frezuje pieńki zlokalizowane blisko jezdni drogi gminnej położonej za wiaduktem w prawo w Zabłociu. Koszt robót 553 zł brutto.

-Na tej samej drodze trwają roboty polegające na wykonaniu zjazdów z tej drogi na działki przyległe. Zjazdy zostały uzgodnione z właścicielami gruntów. Roboty wykonuje firma z Grzegorzewa.       

-Rozpoczynamy profilowanie dróg nieutwardzonych równiarką samojezdną. Koszt za usługę profilowania 110,70 zł za 1 godzinę efektywnej pracy. Ponadto drogi będą zagęszczane walcem drogowym. Koszt usługi 123 zł brutto za 1 godzinę efektywnej pracy.

 

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 

- W związku z informacją przekazaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole Pana Jacka Nowaczyka o deklaracji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu środków finansowych na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kolskiego w 2018 r roku występuję do Państwa Radnych  z projektem uchwały o udzieleniu dotacji na ten cel i kontynuacji działań, jakie w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy prowadziliśmy w roku ubiegłym.

W 2017 r. łącznie z terenu Gminy Grzegorzew zebraliśmy  łącznie  113, 68 ton płyt azbestowych,  z czego  :

- demontaż płyt bezpośrednio z dachu   -  66,62 tony

- utylizacja zdemontowanych z dachu płyt i magazynowanych na posesji -  47 ton Łączny koszt demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych  wyniósł 39.608,72 zł, z tego:

-  20.000 zł   - środki finansowe z budżetu Gminy Grzegorzew

- 19.608,72 zł  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu

Bardzo cieszy nas i naszych mieszkańców, że program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie kontynuowany.                 

 

- W listopadzie 2017 r. pomiędzy Gminą Grzegorzew a Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie podpisana została umowa    w celu realizacji projektu pn. ”Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.

Projekt realizowany jest przez Fundację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualnie przy wsparciu doradców Fundacji wypracowaliśmy  Indywidualny Plan Konsultacji wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Celem konsultacji społecznej jest zebranie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z przeznaczeniem terenów w planie  zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim udzielenie pomocy w wypracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów  wspólnych. W naszym przypadku dotyczy to działek : w Grodnej /teren świetlicy wiejskiej/ oraz w Borysławicach Kościelnych / działka

przy remizie OSP/.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie warsztatów konsultacyjnych , po dwa spotkania w Grodnej i Borysławicach Kościelnych.

Aktualnie przygotowane są okólniki z ustalonymi terminami spotkań. Na przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z zawartą umową  i harmonogramem rzeczowo-finansowy Gmina Grzegorzew otrzymała grant w wysokości  21 739 zł.

 

- W grudniu 2017 r. została podjęta przez samorząd wielkopolski uchwała antysmogowa, która określa rodzaje podmiotów oraz instalacje, dla których wprowadzone zostaną ograniczenia lub zakazy. Są nimi osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, eksploatujące instalacje , w których następuje spalanie paliw stałych , takich jak : kocioł, kominek lub piec. Nowe przepisy wprowadzają zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów  i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z jego wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 milimetrów wynosi więcej niż 15 procent.

Ponadto nie będzie można stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem nie spełnianych któregokolwiek  z poniższych parametrów jakościowych :

·         Wartość opałowa co najmniej  23 MJ/kg

·         Zawartość popiołu nie więcej niż 10 procent

·         Zawartość siarki nie więcej niż 0,8 procenta

·         Wilgotność biomasy stałej w stanie roboczym – do 20 procent

Dodatkowo wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa , wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w dwóch etapach :

*do 1 stycznia 2024 r.  – w przypadku kotłów bezklasowych

*do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał będą mogły być użytkowane dożywotnio.

Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń ( piece , kominki , kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 roku.

 

- Kontynuując uprzejmie informuję, że w 2018 roku, na zlecenie Starosty Kolskiego, wykonana zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących miejscowości: Barłogi, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice Kolonia, Bylice , Kiełczewek i Zabłocie.

Wykonaniem prac geodezyjnych zajmować się będą spółki: GEO-SAW-GIS spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka z Gniezna oraz  Zakład Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.  z Warszawy.

W związku z tym na terenie niektórych posesji będą wykonywane pomiary geodezyjne. Ponadto geodeci będą zbierać dane dotyczące budynków. Wykonanie tych prac będzie wymagało wstępu na teren prywatnych posesji celu uzyskania informacji od właścicieli.

Po zakończeniu prac projekt operatu opisowo – kartograficznego zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. O terminie i miejscu wyłożenia Starosta będzie informował poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie, Urzędzie Gminy w Grzegorzewie oraz w prasie o zasięgu krajowym.

Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, które zostaną rozpatrzone. Po tym terminie dokumentacja stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków o czy Starosta poinformuje w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

- Realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, polegający   na dystrybucji artykułów spożywczych kierowanych do osób i rodzin najbardziej potrzebujących o niskich dochodach, we współpracy z Towarzystwem Samorządowym, w dniu 22.02.2018 r. w ramach działań towarzyszących Programowi, w świetlicy gminnej w Grzegorzewie, zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne finansowane przez Bank Żywności w Koninie z wykorzystaniem produktów z Programu. Pokaz kulinarny poprowadziła Pani Bożena Palpuchowska. Podczas spotkania uczestnicy – osoby dorosłe oraz dzieci, uczyli się praktycznego wykorzystania otrzymywanych produktów, głównie makreli, kaszy gryczanej, fasoli, oleju, cukru, powideł i miodu. W ramach warsztatów zostały wykonane dania: sałatka makaronowa z makrelą, zupa krem z dyni, pierożki z konfiturą z dyni, placuszki z kaszy gryczanej, domowe burgery, pizza, sernik z jogurtów naturalnych, burrito, ciasto z jabłkami i orzechami. Wspólne przygotowanie dań oraz degustacja przyniosły uczestnikom spotkania wiele pozytywnych emocji. Warsztaty zostały wysoko ocenione przez osoby korzystające z pomocy żywnościowej, którzy zgłosili chęć uczestnictwa  w kolejnych tego typu spotkaniach.

 

- W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoły prowadzone przez samorząd Gminy Grzegorzew zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych i otrzymają dotację w wysokości 18.840 zł na realizację tego zadania.

 

- Będąc przy tematyce oświatowej informuję Państwa, że Sąd Rejonowy w Kole na 6 kwietnia br. wyznaczył rozprawę z powództwa Pani Teresy Koźlarek. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek wyliczenia co do wartości przedmiotu sporu, pomimo iż sąd wzywał dwukrotnie Panią Koźlarek do przedstawienia wyliczeń dotyczących roszczenia wobec Gminy Grzegorzew o zapłatę.

W rozprawie weźmie udział pełnomocnik Gminy Grzegorzew Pani mecenas Magdalena Ptak.

 

Szanowni Państwo,

 

Miniony miesiąc obfitował w spotkania i ważne dla naszej społeczności wydarzenia.

I tak :

- 19 marca 2018 roku w świetlicy gminnej w Grzegorzewie miała miejsce bardzo ważna i wyjątkowa uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale zostały przyznane przez Prezydenta  Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystego odznaczenia dokonali Wójt Gminy Pani Bożena Dominiak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar Banasiak i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Wawrzyniak.

Ceremonia zgromadziła pięć par małżeńskich, którym towarzyszyła licznie przybyła rodzina, przyjaciele i znajomi.

Medalami zostali odznaczeni:

Państwo Włodzisława i Marian Brudniccy z Tarnówki.

Państwo Marianna i Kazimierz Brzezińscy z Bylic – Kolonii.

Państwo Maria i Sławoj Puszkiewicz z Grzegorzewa.

Państwo Jadwiga i Mirosław Kostańscy z Grzegorzewa.

 

60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego – Diamentowe Gody -  świętowali Państwo Teresa i Stanisław Dąbrowscy z Grodnej.

 

Niestety nie wszystkie pary mogły przybyć na uroczystość byli to:
Państwo Grażyna i Władysław Wroniak z Borysławic Zamkowych.

Państwo Danuta i Zygmunt Michalak z Tarnówki.

Państwo Maria i Wiesław Nuszkiewicz z Grzegorzewa.

Państwo Urszula i Kryspin Cieślak z Grzegorzewa.

Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu, a na dalsze wspólnie spędzone lata życzymy dużo zdrowia szacunku w otoczeniu kochającej rodziny.

 

- 21 marca odbył się uroczysty odbiór mostu na rzece Rgilewce  w Grzegorzewie. Swoją obecnością zaszczycił nas Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski oraz licznie zgromadzeni goście.

Uroczystego poświęcenia mostu dokonał Ksiądz Krzysztof Pietryga Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP  w Grzegorzewie. Dziękujemy za obecność na uroczystym odbiorze nowego mostu Państwu Radnym Rady Gminy Grzegorzew  i Radnym Powiatu Kolskiego, Wójtom i Burmistrzom sąsiednich gmin, przedstawicielom Służb Mundurowych i Instytucji Powiatowych.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnej i oczekiwanej inwestycji składamy wyrazy uznania i podziękowania. 

 

- 2 marca 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie podczas, którego udzielono Zarządowi GSW w Grzegorzewie absolutorium za 2017 rok.

GSW w Grzegorzewie w 2017r. dysponowała budżetem w wysokości 219 013,11 zł:

- w tym składki członkowskie  65 748,72 zł

- udział zainteresowanych  9 247,98 zł

- uzyskane dotacje:

Gmina Grzegorzew 32 000,00 zł

Powiat Kolski 2 000,00 zł

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki   88 856,51 zł

razem: 122 856,51 zł

- udział w kosztach konserwacji 18 081,11 zł

Uzyskane dotacje stanowiły 56,00 % całości zabranych składek członkowskich.

Ściągalność składek dla całej spółki była na poziomie 82,34 % całości zebranych składek członkowskich.

W 2017 roku wykonano konserwację rowów o długości 15 467 mb

- w ramach składek członkowskich wykonano 4 117 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonano 4 350 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Gminy w Grzegorzewie wykonano 3 260 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonano 3 740 mb.

 

Usunięto 89 szt. awarii w sieci drenarskiej.

 

Uchwalono składkę na rzecz GSW w Grzegorzewie na 2018 rok w wysokości 27 zł od 1 hektara zmeliorowanych gruntów. W roku 2017 składka ta wynosiła 26 zł.

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej została przedstawiona propozycja przystąpienia  rolników sołectwa Bylice – Kolonia  do Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie. Podczas spotkania ustalono, że rolnicy z Bylic-Kolonii mogą przystąpić do GSW na następujących warunkach:

- złożą deklaracje przystąpienia do Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie oraz zapłacą bieżącą składkę za 2018r. w terminie do 15 maja 2018r.,

- złożą oświadczenie zgodnie z którym zobowiążą się do zapłacenia składki za okres 3 lat tj. za lata 2015-2017 na rzecz Gminnej Spółki Wodnej.

 

 

- Zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w ośmiu Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Ostanie zebranie odbyło się w Tarnówce 17 marca br.

W Jednostce OSP Bylice na zebraniu, które odbyło się 3 lutego 2018 r. została podjęta uchwała o wyborze nowego Naczelnika. Naczelnikiem OSP Bylice został druh Łukasz Łopaciński oraz sekretarzem druh Jarosław Wróblewski.

W Jednostce OSP Borysławice – Naczelnikiem Jednostki wybrany został druh Mateusz Miszczak.

Inne zmiany w zarządach jednostek nie nastąpiły.

W okresie sprawozdawczym w szeregi ochotniczych straży pożarnych łącznie we wszystkich naszych jednostkach przyjęto 35 nowych druhów, najwięcej nowych legitymacji wręczono w Jednostce OSP Grzegorzew – 18.

13 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Grzegorzewie, na którym tegoroczne walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych zostaną podsumowane.

Bardzo cieszy fakt, że w naszych jednostkach widać dobrych gospodarzy, widać jak wiele prac zostało wykonanych. Widoczne jest wielkie zaangażowanie druhów i plany na rzecz dalszego rozwoju nie tylko jednostek, ale i lokalnych społeczności.

 

Nasi druhowie są aktywni na wielu płaszczyznach.

Informuję, że Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie przystąpiła do Programu Edukacyjnego „ Ratujmy i Uczmy Ratować ” ( ROR ). Program ten uczy zasad udzielania pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzania zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkół podstawowych.

Wykwalifikowani ratownicy medyczni z Jednostki  OSP Grzegorzew przeprowadzili takie szkolenia w szkołach podstawowych w Bylicach-Kolonii, Borysławicach Kościelnych oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie.

Praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Dziękujemy druhom Jednostki OSP za udział w programie oraz przygotowanie szkoleń i pokazów.  

- 9 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Grzegorzew.  Spotkanie odbyło się z udziałem Państwa dyrektorów szkół, przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Pani Kierownik ZEAS Jolanty Cieślak. Dyskutowano na temat przygotowania do organizacji nowego roku szkolnego. Dyrektorzy szkół zasygnalizowali o potrzebach finansowania przez samorząd gminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem organizowania wsparcia dla tych uczniów – uczniów takich jest coraz więcej w naszych szkołach, a Ministerstwo nie finansuje w ramach subwencji zajęć dla uczniów z opiniami.

Występuje też potrzeba zwiększenia godzin w szkołach podstawowych w Barłogach i Bylicach-Kolonii dla pedagoga szkolnego oraz zajęć świetlicowych. Miesiąc kwiecień to czas intensywnej pracy dla dyrektorów w przygotowaniu organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019.  

Trwają prace komisji rekrutacyjnych powołanych przez dyrektorów szkół  do weryfikacji wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny.

Wstępna informacja jest taka, że zapewnimy dla wszystkich chętnych dzieci  miejsca w przedszkolach.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie od września br. będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne. 

Na posiedzeniu Komisji Oświaty dyskutowano również na temat organizacji w szkołach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz planowanego zagospodarowania środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.

 

- 24 marca wzięłam udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice. Członkowie Stowarzyszenia podsumowali roczną działalność.

Z mojej strony została przedstawiona wysokość subwencji oświatowej, jaka będzie przysługiwała na ucznia tej szkoły w bieżącym roku. Przekazałam również informację, że w subwencji tego roku Ministerstwo Edukacji preferuje małe szkoły w związku z czym subwencja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Borysławicach Kościelnych w skali roku z tego tytułu jest wyższa o 45.000 zł i wynosić będzie na 1 ucznia 819,32 zł.

Członkowie stowarzyszenia wystąpili do naszego samorządu z prośbą o objęcie dowozami uczniów szkoły niepublicznej.

Oczekują też wsparcia od samorządu gminy w zakresie wprowadzenia znowelizowanych przepisów, które wchodzą w życie od 25 maja 2018 r. dotyczących ochrony danych osobowych i wdrożenia w jednostce nowego rozporządzenia ochrony danych osobowych ( RODO ). W tym temacie 5 kwietna br. zostanie przeprowadzone szkolenie, do udziału w którym wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych zostali zaproszeni.

 

- 10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane jest przez Lokalną Grupę Działania „ Solna Dolina” na temat zasad pozyskiwania środków i opracowania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego.

Zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz te osoby, które planują rozwój prowadzonej działalności.

 

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie swoje wystąpienie chciałabym zakończyć informacją o sukcesach uczniów naszych szkół.

Gratuluję Julii Łęgoszewskiej, uczennicy klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”  w Grzegorzewie, która zajęła pierwsze miejsce w kraju, uzyskując maksymalną ilość punktów  w ogólnopolskim konkursie czytelniczym „Kreator” (Stypendiada Polonistyczna).

Julię  do konkursu przygotowywała Pani Anna Buczkowska.

Gratulacje kieruję także do :

- uczennica klasy II Szkoły Podstawowej im. T. Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie - Zuzanny Napieraj,  która uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie czytelniczym „Abecadło” (Stypendiada Wczesnoszkolna). Uczennicę  do konkursu przygotowywała  Pani Kinga Kołodziejczak.

- ucznia klasy II Szkoły Podstawowej im. T. Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie –  Jana Kaczmarka - wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Plastuś” (Stypendiada Wczesnoszkolna).

Ucznia do konkursu przygotowywała Pani Kinga Kołodziejczak.

Serdeczne gratulacje składam Bartoszowi Czupryńskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie i Patrycji Szurgot z klasy II gimnazjum  - zwycięzcom eliminacji gminnych, którzy reprezentowali Gminę Grzegorzew na etapie powiatowym turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom ”  zajmując wysokie II miejsca w swoich kategoriach.  Gratulujemy wiedzy i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie gminy.                         Odbyty już po raz XIV w naszej gminie turniej wiedzy pożarniczej pokazuje, że naszym druhom rosną następcy oraz że mamy wspaniałych, młodych ekspertów pożarnictwa.

Dziękuję

Wójt Gminy

/-/  Bożena Dominiak