Informacja

o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

tj. w okresie od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

 

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniejsesji, tj. od 23 kwietnia 2018 r.

 Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

 dbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną.

Dziś Państwo Radni ocenicie wykonanie budżetu Gminy Grzegorzew  za  2017 rok.

Dla mnie osobiście, jak i dla pracowników samorządowych - to dzień bardzo ważny. Dziś Państwo Radni ocenicie jak wykonaliśmy budżet gminy oraz zadania 2017 roku.

W dalszej części sesji przedstawię Państwu szczegółową informację o wykonaniu zadań ubiegłego roku.

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się wakacje.

W miniony piątek, 22 czerwca 2018 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Dziękujemy Państwu Dyrektorom i Społecznościom Szkolnym za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rafałem Kotkowskim, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Państwem Radnymi.

 

Szanowni Państwo, jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce  oraz uczniowie legitymujący się osiągnięciami sportowymi, co najmniej  na szczeblu powiatowym,  otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu  gminy.

Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 13.400 zł.

Stypendiami uhonorowaliśmy 134 uczniów klas IV – VII szkół podstawowych  i klas II i III gimnazjum.

Stypendia wynosiły po 100 zł każde.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom.

 

Życzymy naszym uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

 

Dbając o udany wypoczynek naszych dzieci współorganizujemy wypoczynek dla naszych uczniów, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej.

I tak 5 dzieci z terenu naszej gminy  w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2018 r. wypoczywało będzie  w Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Dunajcu.

Dzieci na wyjazd wytypował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

Jest to wypoczynek finansowany z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zorganizowany we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu. Udział dzieci w koloniach jest bezpłatny.

 

Szanowni Państwo, czas wakacji był dla nas zawsze okresem realizacji bieżących prac remontowych  w naszych placówkach oświatowych.

W tym roku stajemy przed koniecznością wykonania bardzo poważnego, nieplanowanego zadania „ Przebudowy centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Barłogach ” w związku z awarią instalacji centralnego ogrzewania  w szkole. Koszty zadania oszacowane zostały na kwotę 90.000 zł.

Musimy to zadanie wykonać.

W zmianach do budżetu przedkładanych dziś pod obrady Rady Gminy zabezpieczamy na ten cel kwotę 42.100 zł.

Po otrzymaniu zwrotu środków finansowych zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego uzupełnimy brakujące środki finansowe.

 

Będąc przy sprawach oświaty pragnę poinformować, że skutecznie aplikowaliśmy o środki finansowe na realizację rządowego programu w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „ Aktywna tablica”.

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 28.000 zł. Łączny koszt realizacji programu to kwota 35.000 zł, wkład własny gminy - 7.000 zł.

Realizowany projekt dotyczy zakupu 2 sztuk interaktywnego monitora dotykowego z wbudowanym komputerem dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Grzegorzewie  oraz 2 sztuk interaktywnego monitora dotykowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Barłogach.

Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii, z uwagi na brak szerokopasmowego internetu, co było warunkiem złożenia wniosku o dotację, niestety nie uczestniczy w programie.

 

Szanowni Państwo, Państwo Radni 

 

Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 3 zarządzenia.

Wszystkie z nich dotyczyły wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu i związane były z :

1) wprowadzeniem do budżetu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 14.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2) zwiększeniem o kwotę 54.269,51 zł planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,  dokonałam przeniesień środków w ramach działów i rozdziałów budżetu. 

 

Szanowni Państwo,

Państwo Radni,

 

- W okresie, jaki minął od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy odbyliśmy 2 spotkania Rady Budowy Środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie. Spotkaliśmy się 17 maja i 12 czerwca br.. Z udziałem wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz projektantek dyskutowaliśmy m.in. na temat elementów wykończenia wnętrz, kolorystyki podłogi, ogrodzenia hali.

Przebieg i stopień zaawansowania prac mieli okazję ocenić Państwo Radni, którzy złożyli wizytę na terenie budowy hali 28 maja br.  Z Państwem Radnymi spotkał się przedstawiciel wykonawcy Pan Marcin Szurgot. Hala robi duże wrażenie. Na zewnątrz wykonano utwardzenie terenu kostką brukową i posiano trawę. Wewnątrz budynku na sali sportowej działa już oświetlenie, trwa  montaż podłogi oraz tzw. białej armatury. Jak wcześniej wskazałam trwają ustalenia dotyczące wyboru kolorystyki elementów wykończeniowych. Ustaliliśmy rodzaj ogrodzenia terenu hali.

5 czerwca 2018r. odbył się komisyjny odbiór kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu hali sportowej oraz planowanego parkingu przy ulicy Choińskiej.

Wykonano prace zgodnie z zawartą umową  na kwotę 158.670 zł.

Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole.

 

- 21 czerwca dokonaliśmy odbioru technicznego Przebudowy drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka.  W odbiorze wzięli udział wykonawca, inspektor nadzoru, Pan sołtys Wiesław Kierzkowski oraz Pan Radny Janusz Dorabiała.

Jesteśmy w trakcie przygotowania wniosku o płatność w ramach przyznanego dofinansowania z PROW.

 

- 1 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na „ Przebudowę drogi gminnej Boguszyniec-Chojny ”. Na przetarg wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole na kwotę 967.507,30 zł. Złożona oferta przewyższyła o 167.275,10 zł kosztorys inwestorski na to zadanie.

Zgodnie z decyzją Państwa Radnych, w zmianach do budżetu wprowadzanych na dzisiejszej sesji, zwiększamy środki finansowe na to przedsięwzięcie, co pozwoli  na podpisanie umowy z wykonawcą i wejście na roboty.

 

- Wczoraj, tj. 26 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert w kolejnym ogłoszonym przetargu nieograniczonym na przebudowę ulic Słonecznej, Piaskowej  oraz Rzecznej. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Oferty przewyższają sumę środków, jaki dysponujemy na budowę poszczególnych ulic. Szczegółowe zestawienie na temat złożonych ofert przedstawię Państwu na najbliższym spotkaniu Rady Gminy. 

-  Uprzejmie Państwa informuję , że otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie  pn. „Remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie gminnym  w Grzegorzewie”  w ramach Programu „ Szatnia na Medal ” w wysokości  30.0000,00 zł. Przystąpiliśmy do zaktualizowania harmonogramu realizacji zadania, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie i rozpoczęcie prac remontowych budynku na stadionie gminnym.

 

- 14 czerwca br.wspólnie z Panią Skarbnik, podpisałyśmy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację zadania pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne ”. 

Inwestycja współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach  Działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 226.460 zł.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania. Otwarcie ofert zaplanowano  na  5 lipca br. 

 

- W wyniku kontroli i pozytywnej oceny wykonanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grzegorzew otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów w kwocie 42.448,59 zł.

Pieniądze te przeznaczamy od razu na uzupełnienie brakujących środków  na przebudowę drogi w Boguszyńcu.

 

- Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Krótkiej i Słonecznej  w Grzegorzewie. Otwarcie ofert nastąpi  5 lipca 2018 r.

 

- Trwają prace związane z budową chodnika przy ulicy Szkolnej w Grzegorzewie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Grzegorzewa. Realizacja zadania współfinansowana jest z środków funduszu sołeckiego sołectwa Grzegorzewa w wysokości 31.722,48 zł.

 

W ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonaliśmy następujące  przedsięwzięcia :

·         Barłogi – zakupiono sprzęt nagłośnieniowy oraz mikrofony za kwotę 2.000 zł.

·         Borysławice Zamkowe -  dostarczono kosiarkę samojezdną za kwotę 8.400 zł. Wystąpiliśmy z zapytaniem na zakup stołów i krzeseł. W wyznaczonym do dnia 26 czerwca terminie nie wpłynęła żadna oferta.

·         Kiełczewek – zakupiono patelnie gastronomiczną za kwotę 3.370 zł.

·         Zabłocie – wykonano remont ścian na korytarzu pomieszczenia „ Klubu” Roboty polegały na usunięciu zużytej farby, gipsowaniu sufitów oraz na ułożeniu gemalitu na ścianach. Remont wykonała firma  z miejscowości Leszcze za kwotę 9.000 zł.

·          Tarnówka - 14  czerwca  2018 r. podpisaliśmy umowę z Panem Ryszardem Kasiorkiem z Babiaka na opracowanie dokumentacji technicznej i montaż  2 lamp z przewodem oświetleniowym na kwotę 10.715,76 zł brutto  z terminem wykonania do 20 grudnia 2018 r.

Informuję, że mieszkańcy czterech sołectw tj. Bylic-Kolonii, Borysławic Kościelnych, Grodnej i Ladorudzka dokonali  zmian w przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku sołectw Borysławice Kościelne, Ladorudzek i Bylic-Kolonii zmiany  dotyczyły zmian w wielkościach środków finansowych zaplanowanych na poszczególne zadania, natomiast Sołectwo Grodna postanowiło środki finansowe pierwotnie planowane  na zakup materiałów budowlanych i wykonanie fundamentów świetlicy, przeznaczyć na :  -  wykonanie map i uzgodnień do dokumentacji projektowo-technicznej na budowę  świetlicy,

- zakupy i usługi w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej,

- oraz zakup kosiarki spalinowej

Zmiany powyższe uwzględniliśmy w projekcie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok przedkładanych pod obrady dzisiejszej sesji.

 

Uprzejmie informuję Państwa także, że :

- W dalszym ciągu prowadzimy ze spółkami PKP uzgodnienia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Zabłociu. Poniesione do tej pory wydatki w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień to kwota 9.031 zł.

-  Na wniosek mieszkańca Barłóg,  za zgodą Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, zamontowaliśmy na ulicy Warszawskiej w Barłogach lustro drogowe.

Ponadto w Barłogach przy ulicy Emilewo zamontowaliśmy dwie tablice drogowe  z numerami posesji.

 

Szanowni Państwo,

 Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  przystępują do modernizacji linii kolejowej  na odcinku Konin-Kutno.

Roboty na terenie naszej gminy będą polegać głównie na: wymianie podtorza, wymianie słupów, częściowej wymianie sieci trakcyjnej, budowie sieci teletechnicznej, budowie nowej nastawni w Barłogach, wymianie przepustów w Barłogach i Borysławicach Kościelnych, rozbiórkę i budowę nowego mostu  z funkcją przejścia dla zwierząt w Borysławicach Zamkowych, oczyszczenie  i profilowanie  na wybranych odcinkach rowów melioracyjnych.

Od 16 lipca br. planowane jest całkowite zamknięcie szlaku kolejowego. Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wraz z inwestorem i Kolejami Wielkopolskimi dokonali objazdu linii nr 3 (E20) na odcinku Konin-Kutno. Celem objazdu było ustalenie lokalizacji przystanków  w ramach zastępczej komunikacji autobusowej.

Na terenie naszej gminy zaproponowano lokalizację przystanku autobusowego  przy drodze krajowej nr 92 w Zabłociu. Nie zgadzając się z tą propozycją wystąpiłam do Kolei Wielkopolskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu o zmianę lokalizacji przystanku na teren przy stacji kolejowej PKP w Barłogach.

Właśnie teraz, w Urzędzie Miasta w Kłodawie,  trwa spotkanie dotyczące zastępczej komunikacji autobusowej z udziałem przedstawiciela naszego urzędu.

W dniu 4 czerwca br. spotkałam się z przedstawicielem wykonawcy inwestycji - Kierownikiem Robót Torowych Firmy Budimex. Omówione sprawy to m.in. transport materiałów na budowę - Przedstawiciel wykonawcy wyjaśnił, że główny transport materiałów odbywał się będzie wzdłuż linii kolejowej tzw. drogami serwisowymi oraz, że całkowite zamknięcie torów pozwoli na to,  by dowozić materiał wagonami.

Planowane są czasowe zamknięcia przejazdów kolejowych na naszym terenie,  o których dowiemy się z kilkudniowym wyprzedzeniem. Materiał składowany będzie w Kłodawie i Barłogach. Stamtąd będzie dowożony na remontowane torowiska.  W chwili obecnej  na stacji PKP w Barłogach trwają prace nad budową nowej nastawni. Przed  przystąpieniem do prac modernizacyjnych zorganizowana będzie  z udziałem wykonawcy oraz przedstawicieli naszej gminy wizja w terenie celem zinwentaryzowanie stanu technicznego dróg gminnych przed wejściem  na roboty

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 - Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do gmin o bezzwłoczne podjęcie szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską suszy. 

Zespół Komisji działający na terenie naszej gminy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie od 2 lipca do 16 lipca 2018 r. rozpocznie szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pok. nr 1.

 - 23 maja br. w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Grzegorzew a Panią Dorotą Jarońską. Gmina sprzedała działki gminne o nr geodezyjnych 235 i 238/1 położone  w Borysławicach Zamkowych za kwotę 36.177,00 zł.

 - Trwa realizacja projektu  „Nasza przestrzeń –konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach ”. Zgodnie  z Indywidualnym Planem Konsultacji  odbyły się dwa kolejne spotkania warsztatowo-konsultacyjne  z mieszkańcami  tj. 24.05.2018 r. w Grodnej  oraz 25.05.2018 r. w Borysławicach Kościelnych.  Z wariantów i pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców  na kwietniowych  spotkaniach konsultacyjnych zostały opracowane, a następnie przedstawione po dwie koncepcje zagospodarowania działek. 

Po żywych dyskusjach i drobnych poprawkach  mieszkańcy dokonali wyboru rozwiązań, które według nich jest najlepsze.

W warsztatach, w roli moderatorki, uczestniczyła przedstawicielka Fundacji Wspomagania Wsi Pani Agnieszka Kozakoszczak. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem zaangażowaniem mieszkańców w dobre urządzenie  i zagospodarowanie działek. Aby konsultacje społeczne przebiegały szybko i sprawnie 21 czerwca 2018 r.  w ramach realizacji projektu zostało zorganizowane szkolenie dotyczące prowadzenia  facebooka, a w szczególności przygotowywania informacji do opublikowania na facebooku. Kolejnym spotkaniem z mieszkańcami, które odbyło się wczoraj, tj. 26 czerwca 2018 r., kończącym  warsztaty konsultacyjne, było spotkanie otwarte  o charakterze publicznej dyskusji na temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  działek w Grodnej i Borysławicach. Dla lepszego zobrazowania  zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych na spotkaniu zostały zaprezentowane makiety urbanistyczne wybranych wariantów zagospodarowania działek. Podsumowania realizacji projektu dokonamy na wrześniowej sesji Rady Gminy.

- Trwają prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego  naszej Gminy. Aktualnie został zakończony etap opiniowania  i uzgadniania projektów  studium i planu zagospodarowania  przestrzennego naszej Gminy  z  instytucjami i organami zewnętrznymi. Trwa procedura uzyskania zgody : Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze  oraz  Marszałka  Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

3 lipca 2018 r. ogłaszamy i obwieszczamy informację o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres  od 11 do 31 lipca 2018 r.  z terminem wniesienia uwag  do 21 sierpnia 2018 r.

Projekt studium zostanie zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew.

 - Zakończona została  modernizacja  linii energetycznej  niskiego napięcia  w Borysławiach Kościelnych i Bylicach.

Zakres prac polegał na :

·         wymianie słupów energetycznych z drewnianych  na betonowe

·         wymianie  istniejących przewodów  gołych na izolowane

·         ponownym zamontowaniu na wymienionych słupach istniejących lamp oświetlenia ulicznego z szafką oświetleniową

Wykonane prace zwiększą przepustowość linii, co znacznie wpłynie na poprawę parametrów zasilania energetycznego posesji.

28 czerwca 2018 r. tj. jutro Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu Sp. z o.o. dokona odbioru wykonanych prac oświetleniowych.

 

- 8 czerwca 2018r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podczas którego przedstawione zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą od 1 lipca 2018 r.

Cena za 1 m3 wody ustalona została dla wszystkich odbiorców w wysokości 3,21 zł brutto ( było 3,01 zł – wzrost o 0,20 zł ),  zaś za 1 m3 ścieków płacić będziemy od 1lipca 5,83 zł brutto ( było 5,18 zł – wzrost o 0,62 zł ).

 

- Dzięki uzyskanej pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7.000 złotych nasadziliśmy 300 szt. drzew ( w tym świerk pospolity i sosna czarna) przy Oczyszczalni Ścieków w Grzegorzewie.

Otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.400 zł. na zakup sadzonek drzew miododajnych. Wkład gminy - to 10 %. W związku z otrzymaną dotacją zostały zakupione lipy, które zostały nasadzone na działce za Oczyszczalnią Ścieków w Grzegorzewie. 

W grudniu 2017 roku przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” pn. „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla Klimatu”- wykonanie modelowych, edukacyjnych śródpolnych stref zadrzewień, wspierających zachowanie bioróżnorodności i łagodzących zmiany klimatyczne na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs miał na celu propagowanie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności. Konkurs finansowany był z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

W związku z udziałem w konkursie otrzymaliśmy bezpłatnie 180 sztuk drzew w tym :

Lipa – 20 szt.

Kasztan – 20 szt.

Świerk pospolity – 70 szt.

Cis pospolity – 70 szt.

Drzewa zostały posadzone na terenie Grzegorzewa – przy oczyszczalni ścieków, przy stadionie gminnym, przy ośrodku zdrowia, świetlicy gminnej oraz przy ulicy Kasztanowej i Lipowej.

 

- W kwietniu br. złożyliśmy wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie edukacji ekologicznej.

 W związku z tym zorganizowaliśmy konkurs dla sołectw dotyczący zbiórki elektrośmieci pn. „Eko Sołectwo” czyli zbieramy elektrośmieci w Gminie Grzegorzew

Konkurs polegał na zebraniu największej ilości (wyrażonej w kilogramach) elektrośmieci  i dostarczeniu ich w dniach 25 i 26 czerwca 2018r.  do wyznaczonych  punktów przy remizach OSP i świetlicach wiejskich w danych miejscowościach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festynu Witaj Lato  30 czerwca 2018r.

 

Państwo Radni,

Szanowni Państwo

 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”. Jest to pomoc finansowa w wysokości 300 zł, jednorazowo wypłacana  w danym roku szkolnym. Przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz ośrodka rewidacyjno-wychowawczego.

Świadczenie „ Dobry star ”, w tym koszty jego obsługi,  są finansowane z formie dotacji celowej z budżetu państwa. Ustalenie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia w danym roku szkolnym 20 roku życia bądź 24 roku życia w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „ Dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

W celu realizacji zadania zamówiono oprogramowanie do obsługi świadczenia  „ Dobry start” oraz druki wniosków. Oszacowano, że w naszej gminie liczba dzieci uprawnionych do pobrania w/w świadczenie wynosi 904, zatem kwota zapotrzebowania na środki finansowe wynosi 271.200 zł. Stosowne zapotrzebowanie na środki zostało przesłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Koszt realizacji programu wynosi 10 zł na dziecko lub osobę uczącą się, na którą ustalono prawo do świadczenia.

Celem poinformowania mieszkańców o możliwości ubiegania się o w/w świadczenie zostały przekazane informacje na temat sposobu i terminu składania wniosków do : szkół na terenie gminy, ośrodka zdrowia, Ludowego Banku Spółdzielczego  oraz sołectw.

Planowane jest również wysłanie w dniu 30 czerwca br. informacji  za pośrednictwem sms-owego systemu powiadamiania mieszkańców.

Wnioski można składać :

a) od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

b) od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

-19 maja 2018 r. na strzelnicy w Ruszkowie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Do udziały w zawodach zgłosiliśmy z naszej gminy 2 trzyosobowe zespoły.

Bardzo dziękujemy Panom Markowi Plucińskiemu, Sławomirowi Czapowskiemu oraz Szymonowi Żurawikowi za reprezentowanie Gminy Grzegorzew na zawodach.

Niestety przyczyny osobiste nie pozwoliły drugiemu z zespołów w skład którego wchodzili Pan Józef Sochacki oraz Pan Wojciech Piskorski i Pan Michał Sucina wystartować w zawodach. 

 

- Bardzo dziękuję mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności druhom Strażakom Jednostki OSP Barłogi, którzy wykazali się piękną postawą i oddali krew w ramach kolejnej akcji poboru krwi w Gminie Grzegorzew, która została przeprowadzona 20 maja 2018 r.

Zebraliśmy 11 litrów krwi. Krew oddało 29 naszych mieszkańców.

Dziękujemy za bezinteresowność i szlachetność -  KREW TO DAR ŻYCIA.

Dziękujemy, że zechcieliście Państwo się nim podzielić.

Dziękujemy Stowarzyszeniu „ Kolscy Patrioci ”, które było inicjatorem i głównym organizatorem akcji oraz Panu Sebastianowi Wysockiemu z Oddziału Terenowego PCK w Kole, który czuwał nad przebiegiem akcji.

 

- 25 maja br. uczestniczyliśmy w Powiatowych Obchodach Dnia Lasu w Szkółce Zespolonej w Kiejszach. Tegoroczny Dzień Lasu w Powiecie Kolskim miał wyjątkowo uroczysty charakter, albowiem świętowaliśmy 100-lecie Nadleśnictwa Koło. Na ręce Nadleśniczego Pana Mirosława Macherskiego, w imieniu naszego samorządu, złożyliśmy życzenia i gratulacje.

- 12 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie w gminie Olszówka odbyło się szkolenie dotyczące szacowania szkód łowieckich. Szkolenie zorganizowane zostało przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Kole i prowadzone było przez specjalistów  z Lasów Państwowych. W szkoleniu udział wzięli sołtysi naszej gminy. Podczas spotkania poruszane były kwestie zmiany przepisów Prawa Łowieckiego, które nastąpiły z dniem 1 kwietnia br.

- 15 czerwca br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie.

W trakcie posiedzenia dyskutowaliśmy głównie na temat gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się 8 lipca 2018 r.

Gospodarzem zawodów będzie Jednostka OSP Ponętów Dolny.

Zawody zostaną przeprowadzone na stadionie sportowym w Barłogach. 

 

- 22 czerwca 2018 r. wspólnie z Panem Przewodniczącym Radny Gminy i Państwem Radnymi uczestniczyliśmy w uroczystości Jubileuszu 70-lecia Klubu Sportowego „ ORZEŁ” Grzegorzew oraz przekazania klubowi nowego sztandaru.

Była to doniosła uroczystość, święto klubu i całej naszej społeczności.

Została wydana Kronika dokumentującą 70 lat działalności LZS „ ORZEŁ ” Grzegorzew, a obecnie Klubu Sportowego „ ORZEŁ ” Grzegorzew.

„ORZEŁ ” Grzegorzew to mocno bijące serce kultury fizycznej naszej gminy. Życzymy, aby kolejne lata działalności Klubu lata obfitowały w sukcesy, a  zapał i motywacja nadal trwały !

 

Szanowni Państwo,

 

            27 maja świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji odbywały się spotkania i okolicznościowe uroczystości.

Przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania naszej gminy na spotkaniu  samorządowców z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 25 maja 2018 r.

            Tego samego dnia samorządowcy z naszego regionu 28 lat istnienia samorządu uczcili na okolicznościowej debacie, która odbyła się w Kłodawie,  a której organizatorami było Towarzystwo Samorządowe oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, sołtysi  i lokalni liderzy z powiatów kolskiego, konińskiego i tureckiego. Zwieńczeniem debaty dotyczącej powstania samorządu i wpływu Unii Europejskiej na jej rozwój było wręczenie Europejskiego Medalu Samorządu.

Wśród 46 odznaczonych osób, w tym pracowników samorządowych, znalazła się Pani Irena Antkiewicz Skarbnik Gminy Grzegorzew.

Pani Skarbnik – serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i docenienia Pani zaangażowania, wiedzy i kompetencji samorządowych.

Kończąc swoje wystąpienie raz jeszcze serdecznie zapraszam Państwa  na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 8 lipca na stadionie w Barłogach.

Wcześniej, bo 30 czerwca, a więc w najbliższą sobotę, spotkamy się  na Festynie  WITAJ LATO !.  Zapraszamy na godzinę 16.00. W programie festynu znajduje się m.in. przeprowadzenie IV Turnieju Sołectw, pokaz kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich. Rozegrane zostaną także mecze towarzyskie w piłkę nożną i plażową. Nie zabraknie występów artystycznych naszej młodzieży, grup rekonstrukcyjnych, pokazu sprzętu pożarniczego, konkursów  dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół disco polo „DENNIS”.

Serdecznie zapraszam.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak