Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew.

Witam serdecznie Państwa na obradach XXIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Przedstawiam informację o wydarzeniach oraz działaniach, jakie zrealizowaliśmy w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie miesiąca, który minął od ostatniej sesji.

Szanowni Państwo,

W minioną sobotę, 26 września, zebraniem mieszkańców sołectwa Ponętów Dolny zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich poświęconych wypracowaniu przedsięwzięć, jakie realizowane będą w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wszystkich 13 sołectw naszej gminy zdecydowali o sposobie zagospodarowania pieniędzy przypadających na ich miejscowości. Łącznie na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydamy w 2021 roku 316.000 zł. Na pewno środki te przyczynią się do poprawy wizerunku naszych miejscowości oraz poprawy stanu obiektów służących mieszkańcom. W każdym sołectwie mieszkańcy przedyskutowali projekty statutów sołectw. We wszystkich sołectwach projekty statutów zostały zaopiniowane pozytywnie. W miejscowościach Grodna, Boguszyniec, Kiełczewek, Tarnówka oraz Ponętów Dolny mieszkańcy wybrali 5-osobowe Grupy Odnowy Wsi. Jest to pierwszy krok w kierunku opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju tych miejscowości. W ten sposób wywiązujemy się ze zobowiązania opracowania Strategii Rozwoju dla pozostałych 5 sołectw, które planów rozwoju na dziś nie posiadają. Odbywane zebrania mieszkańców, jak zawsze, były okazją do zgłaszania bieżących spraw i problemów występujących w sołectwach. Wszystkie wnioski mieszkańców będą na bieżąco, na miarę możliwości, realizowane. Dziękuję Państwu sołtysom za przygotowanie zebrań. Dziękuję za aktywny udział w zebraniach naszym mieszkańcom, członkom Rad Sołeckich oraz Państwu Radnym.

 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Na dziś w naszej gminie, łącznie z oddziałami przedszkolnymi oraz placówkami niepublicznymi uczy się 638 dzieci, w tym : w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie - 321 dzieci, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach - 143 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii - 102 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych - 54 oraz w Przedszkolu Niepublicznym „ Miś Uszatek " - 18 dzieci

We wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w trybie tradycyjnej, stacjonarnej nauki. Zajęcia przebiegają bez zakłóceń. Stosujemy się do obowiązujących wytycznych. Wypłaciliśmy 6% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, której termin obowiązywania został przesunięty z dnia 1 stycznia 2021 roku na 1 września 2020 r. Skutki podwyżek od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynoszą 150.000 zł. Wkrótce na temat funkcjonowania oświaty gminnej, występujących potrzeb dyskutować będziemy szczegółowo, gdyż do końca października jesteśmy zobowiązani złożyć Państwu Raport o stanie oświaty.

Wysoka Rado, Podczas ostatniego spotkania komisji stałych Rady Gminy informowałam Państwa, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach WRPO - Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych. Przy 85% dofinansowaniu pieniędzmi zewnętrznymi mamy szanse zmodernizować nasz przestarzały sprzęt komputerowy oraz wdrożyć elektroniczne usługi administracji. Podczas spotkania mówiliśmy o projekcie o wartości 400 tys.zł. Drodzy Państwa przeanalizowaliśmy aktualną sytuację w urzędzie, chcemy kompleksowo wymienić oprogramowanie oraz sprzęt, by być gotowym do e-usług, wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów oraz do spełnienia wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nigdy sami finansowo, nie udźwignęlibyśmy tak dużego wydatku. Dlatego też uchwalając dziś zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej te pieniądze zapisujemy. Wniosek składamy do 16 października 2020 r. Jak finansowo sytuacja przedstawiała będzie się po przetargach trudno na dziś przewidzieć. Przetarg pokaże. W marcu 2021 r. spodziewamy się rozstrzygnięcia konkursu. Wniosek jest konkursowy, jego innowacyjność i kompleksowe rozwiązania będą wyżej punktowane. Szanse nasze są duże, ponieważ dużo samorządów Wielkopolski już skorzystało z programu.

 

Szanowni Państwo, Jak pamiętamy otrzymaliśmy 500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowując się do prac przy Urzędzie Gminy spotkałam się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów. Będąc na miejscu Pan Konserwator dokonał oględzin budynku Urzędu Gminy oraz kompleksu szkoły podstawowej w Grzegorzewie. Na dziś mamy już opinię Pana Konserwatora, która zawiera szereg zaleceń, w efekcie kosztownych. Potrzebuję przedyskutowania tych spraw z Państwem.

W dniach od 21 września 2020r. do 28 września 2020r. została przeprowadzona na terenie naszej gminy zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, znalazły się też opony rolnicze. Mieszkańcy bezpłatnie mogli pozbyć się niepotrzebnego odpadu składując go na placach przy remizach OSP. Po czym wyspecjalizowana firma „KON-WIT PLUS" z siedzibą w Ksawerowie koło Łodzi odebrała od nas wszystkie odpady, które zostaną poddane recyklingowi. Łącznie zebraliśmy 45 ton opon.

Dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.500,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Gminie Grzegorzew" zostały nasadzone drzewa miododajne - lipy oraz sosny czarne i brzozy na terenie naszej gminy. Ponadto w ramach projektu zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne drzew obok budynku Ośrodka Zdrowia, przy Przedszkolu Gminnym oraz przy placu targowym.

W związku z realizacją przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie projektu „Świat czysty jest piękniejszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została wykonana ścieżka edukacyjna na placu obok przedszkola w Grzegorzewie składająca się z kosza na odpady oraz dwóch tablic.

Zaostrzony reżim sanitarny spowodowany pandemią koronawirusa nie pozwolił na odbycie w zaplanowanym terminie zebrań sprawozdawczych w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Grzegorzewie i Barłogach. Zebrania w tych jednostkach odbyły się w miniony piątek i sobotę, tj. w piątek 25 września br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Jednostce OSP Grzegorzew, natomiast 26 września na zebraniu sprawozdawczym spotkali się druhowie Jednostki OSP Barłogi.

Szanowni Państwo, W dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i gospodarstwach rolnych osób prawnych. Pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019r. do 1 czerwca 2020r. włącznie. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami: samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99) Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. W ramach metod uzupełniających spisu, z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami: wywiad telefoniczny - od 16 września do 30 listopada 2020 r. wywiad bezpośredni - od 1 października do 30 listopada 2020 r. W Urzędzie Gminy zapewniony jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Grzegorzewie pod numerem telefonu 63 27 18 255 (wew. 122). Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Na dzień 29 września 2020r. w Gminie Grzegorzew, w formie samospisu internetowego, spisało się 40 gospodarstw rolnych. Wywiążmy się z obowiązku - Spiszmy się jak na rolników przystało !

Szanowni Państwo, w niedzielę, 13 września w Bralinie koło Kępna, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Uczestniczyłam w tym wydarzeniu i reprezentowałam naszą gminę wspólnie z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka z Panią Sołtys Anną Zielińską na czele. 24 września br. Starosta Kolski wręczył nagrody laureatom konkursu „ Rolnik Roku Powiatu Kolskiego ", którego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych rolników powiatu kolskiego, a także podkreślenie roli, jaką rolnictwo ogrywa w gospodarce Powiatu. Organizatorami konkursu jest Starosta Kolski oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Kapituła konkursu nagrodziła w tym roku 5 wyróżniających się gospodarstw rolnych z terenu naszego powiatu. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że wśród nagrodzonych znalazło się gospodarstwo Pana Macieja Zająca z Kiełczewka. Pana Macieja nikomu przedstawiać nie trzeba. Młody, aktywny i wyróżniający się rolnik na naszym terenie. Panie Macieju - cieszymy się bardzo, że Pana starania zostały docenione składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszego rozwoju gospodarstwa !

Serdecznie zachęcam i proszę Państwa i mieszkańców naszej gminy o włączenie się w kolejną Akcję Honorowego Oddania Krwi. Mieszkańcy naszej gminy wieloktrotnie pokazywali jak Wielkie Mają Serca. Jestem przekonana, że tak będzie i tym razem. Oddajmy krew ! Podzielmy się życiem ! Możemy to zrobić, w sobotę, 24 października 2020 r. Ambulans ustawiony będzie przed Urzędem Gminy.