Tel. (063) 27-18-255, fax (063) 27-18-222

Pokój nr 2 
 

Do zadań Sekretariatu należy:

1) przyjmowanie, wysyłanie na zewnątrz korespondencji oraz rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu;

2) prowadzenie ewidencji korespondencji;

3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających

do Urzędu;

4) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań

organizowanych przez Wójta i Sekretarza;

5) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;

6) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;

7) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;

8) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;

9) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

10) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

11) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;

12) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;

13) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

14) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;

15) ewidencja czasu pracy pracowników;

16) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;

17) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne;

18) prowadzenie dokumentacji służbowego samochodu