Anna Wawrzyniak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Tel. (063) 27-18-255, wew. 137

Pokój nr 14

Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan

cywilny osób;

2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego;

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, decyzji oraz zaświadczeń;

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń

zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;

7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego;

8) organizowanie uroczystości jubileuszowych;

8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;

9) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.