Ranata Dopierała - Skarbnik Gminy

Tel. (063) 27-18-255, wew. 113

Pokój nr 4

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

2) kierowanie pracą Referatu Finansowego;

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

5) opracowywanie projektu budżetu;

6) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

7) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady;

8) opracowywanie układu wykonawczego dla jednostek organizacyjnych Gminy;

9) opracowywanie planów finansowych;

10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia

rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i

rozliczania inwentaryzacji;

11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikającychz

poleceń lub upoważnień Wójta.


Renata Michalska - Inspektor do spraw Księgowości Budżetowej

Tel. (063) 27-18-255, wew. 115

Pokój nr 5

Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Budżetowej należy w szczególności:

1) prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu;

2) kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;

3) dekretowanie dowodów księgowych;

4) sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych;

5) dokonywanie zwrotu mylnie wpłaconych kwot;

6) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych;

7) ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostki budżetowej, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową;

8) kompletowanie bieżących dowodów finansowo - księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym;

9) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków;

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych;

11) prowadzenie gospodarki materiałowej;

12) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT;

13) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

14) prowadzenie ewidencji dokumentów finansowo - księgowych do realizacji zadań określonych w planie finansowym, wynikających z umów, zleceń, zamówień, itp.

15) rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego poszczególnych jednostek zgodnie z instrukcją kancelaryjną

16) prowadzenie analityki materiałów i przedmiotów będących w używaniu.Emilia Woźniak - Inspektor do spraw Ksiegowości Budżetowej, Płac i Rozliczeń

Tel. (063) 27-18-255, wew. 115

Pokój nr 5

Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Budżetowej, Płac i Rozliczeń należy w szczególności:

1) prowadzenie księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej;

2) sporządzanie list płac pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentacji źródłowej;

3) sporządzanie list wynagrodzeń w zakresie umów-zleceń, umów o dzieło oraz list wypłat innych należności;

4) przygotowywanie dokumentów z zakresu ubezpieczen spolecznych i z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywanie ich do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz pracownikom;

5) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy;

6) pobór zaliczek na podatek dochodowy i terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych;

 7) sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.

 

Bożena Siwińska - Inspektor do spraw Wymiaru Podatków i Opłat

Tel. (063) 27-18-255, wew. 118

Pokój nr 6

Do zadań Stanowiska do spraw Wymiaru Podatków i Opłat należy w szczególności:

1) wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

2) prowadzenie spraw podatku od posiadania psów;

3) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru podatków i opłat;

4) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów;

5) prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu przez osoby fizyczne i osoby prawne;

6) przeprowadzanie kontroli podatkowych;

7) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie obniżenia górnych stawek podatkowych;

8) prowadzenie postepowań w sprawach udzielania ulg ustawowych: inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów i żołnierskich;

9) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania umorzeń w podatkach;

10) sporzadzanie sprawozdań w zakresie udzielania pomocy publicznej;

11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń o opłacaniu składek rolniczych, przedkładanych do KRUS.

Beata Kubicka - Inspektor do spraw Księgowości Podatkowej

Tel. (063) 27-18-255, wew. 118

Pokój nr 6

 

Do zadań Stanowiska do spraw Księgowości Podatkowej należy w szczególności:

1) prowadzenie urządzeń ewidencyjno - księgowych dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów;

2) prowadzenie dzienników obrotów dotyczących opłat lokalnych;

3) przygotowywanie danych do okresowej sprawozdawczości budżetowej z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w gminie;

4) rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów z pobranych opłat;

5) przygotowywanie i obliczanie danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso;

6) przygotowywanie decyzji w sprawie nadpłat podatku;

7) przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia odsetek;

8) przygotowywanie bankowych dowodów wpłaty podatku wraz z odsetkami po terminie płatności.

9) egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę;

10) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych;

11) poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych;

12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców i przekazywanie sprawozdań w tym zakresie;

13) prowadzenie zabezpieczeń hipotecznych;

14) prowadzenie postępowań w sprawach odraczania oraz rozkładania na raty terminu płatności podatków.