I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. od 11 grudnia 2008 r. do 27 stycznia 2009 r.

W Y S O K A    R A D O  !         S Z A N O W N I   P A Ń S T W O  !

  Niniejszym przedkładam sprawozdanie o  pracy mojej, podległego mi urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych  w  okresie  międzysesyjnym.
Jest to pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym 2009 roku.
Ostatnią sesję Rady Gminy odbyliśmy 11 grudnia 2008 roku.
Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie złożę w tym miejscu informację na temat działań i czynności, jakie w tym czasie zostały podjęte i wykonane.

I tak,  uprzejmie informuję Państwa, że :
1. W ostatnich dniach grudnia 2008 roku wydałam trzy zarządzenia
w następujących sprawach  :
a) Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.  w drodze którego ustaliłam na kwotę 1.100 zł cenę nieruchomości nr 947/1 o pow.0,0015 ha położonej
w Grzegorzewie przy ulicy Kolskiej. Zarządzenie to stanowi realizację uchwały Rady Gminy o bezprzetargowym zbyciu przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
O kolejnych działaniach, jakie podejmowane były w tym względzie, informowałam Państwa na bieżąco. W najbliższym czasie zawarty zostanie  Akt Notarialny
na zbycie tego gruntu.
b) W drodze Zarządzenia Nr 65/2008 z dnia 29 grudnia ub.r. wprowadziłam zmiany do budżetu gminy na rok 2008. Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy było zapewnienie prawidłowej jego realizacji. Wprowadzone zmiany związane były z dokonaniem przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami planu wydatków.
c) Na dzień 29 grudnia 2008 r.  datowane było ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie nr 66/2008 dotyczące określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grzegorzewie.

 

W zakresie ochrony środowiska pragnę Państwa poinformować, że :

1. Realizując projekt pn. „ Uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie subregionu konińskiego ”  w dniach 6 i 20 stycznia 2009 r. odbyły się posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego  Koniński Region Komunalny, na których omawiane były kwestie dotyczące :
- zaawansowania prac związanych z realizowanym projektem,
- podpisania porozumienia w sprawie przygotowania przedsięwzięcia,
- ustalenia zasad partycypacji gmin w kosztach realizacji przedsięwzięcia.
12 stycznia br. zostało zawarte porozumienie o współfinansowaniu przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, a Związkiem Międzygminnym Koniński Region Komunalny.
Według  § 4  w/w porozumienia NFOŚ i GW zapłaci na rzecz wykonawcy ze środków pomocy technicznej 75% ceny umownej, pozostałe 25%  ureguluje wnioskodawca.
Dla przypomnienia pragnę poinformować, iż wartość całego projektu
„ Uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie subregionu konińskiego” została określona na  kwotę 217 478 000  zł , a planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności  wynosi 156 mln zł.
Dla Gminy Grzegorzew szacunkowy koszt zadania to 1 220 000 zł, co stanowi           1,61%  wartości całego przedsięwzięcia.
W dniu 23 stycznia br., wspólnie z Panią Skarbnik Gminy, na podstawie uchwały Nr X/61/2007  Rady Gminy w Grzegorzewie z 27 września 2007 r., udzieliłam poręczenia wekslowego w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedmiotowej inwestycji.

2. Realizując drugi projekt pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w subregionie konińskim ” :
- 15 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami Grzegorzewa, na którym projektanci przedstawili roboczą wersję projektu, a podstawą jej opracowania były uzgodnienia w terenie
z właścicielami nieruchomości oraz warunki techniczne wydane przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o w Koninie , Oddział w Kole.
W trakcie spotkania mieszkańcy zadawali pytania oraz uzgadniali miejsce      wykonania przyłącza kanalizacyjnego na swoją posesję.
Spotkanie z mieszkańcami Grzegorzewa  było ostatnim z trzech miejscowości      objętych projektem. Wcześniej odbyły się spotkania z mieszkańcami Ponętowa     Dolnego (17 listopada 2008 r. ) i  Barłóg ( 8 grudnia 2008 r.)
- 9 stycznia 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie z zespołem projektowym kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Grzegorzew, na którym obecni byli przedstawiciele Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie : Prezes Zarządu Sp. z o.o. Zakładu Usług Wodnych w Koninie - Stanisław Gralak i Główny inżynier - Jerzy Miastkowski oraz Kierownik Oddziału Terenowego ZUW w Kole – Ewa Pawlak.                 Spotkanie miało charakter wstępnego, roboczego omówienia projektu na bazie                 wydanych warunków technicznych.
3. 16 grudnia 2008 r. odbyło się VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „ Kolski Region Komunalny ” , na którym uchwałą nr VII/7/2008 ustalono wysokość składki członkowskiej na 2009 r. Wysokość składki nie zmieniła się w stosunku do 2008 r. i wynosi 1,00 zł od mieszkańca.
Ponadto uchwałą nr VII/8/2008  przyjęty został  budżet Związku na 2009 r.
Kolejne posiedzenie Związku Międzygminnego  Kolski Region Komunalny odbyło się 13 stycznia 2009 r.  Generalnym punktem dyskusji posiedzenia Zarządu Związku była sprawa budowy schroniska dla zwierząt w Koninie, a także  utworzenia schroniska dla zwierząt na terenie Powiatu Kolskiego.
Na spotkaniu obecny był Prezes Towarzystwa Opieki  Nad Zwierzętami Pan Krzysztof Furmański, który zwrócił się do wójtów i burmistrzów o dokonanie przemyśleń i rozeznanie terenu swojej gminy pod kątem zlokalizowania schroniska.

4. Zgodnie z umową z dnia 13.11.2008 r. i przekazanym częściowym rozliczeniem zadania,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał naszej gminie dotację - nagrodę w związku z częściową realizacją zadania dot. termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.   Końcowe rozliczenie zadania zgodnie z zawartą umową musimy przekazać do WFOŚiGW  do 30.06.2009 r.

W zakresie dróg pragnę poinformować Państwa, że :

1.  Zakończyliśmy pierwszy etap przebudowy drogi gminnej w Ponętowie Dolnym – Parcele. Wykonywaliśmy pełny zakres prac planowanych do wykonania w I etapie, który przedstawiałam Państwu na ostatnio odbytej sesji Rady Gminy.
Koszt inwestycji wyniósł  85.000 zł
2. Wyremontowaliśmy 400 mb drogi gminnej w Borysławicach Kościelnych w kierunku posesji Pana Sławomira Wiśniewskiego. Prace remontowe wykonała firma z Lichenia.
Koszt realizacji zadania  to 23.000 zł
3. Tak, jak na pewno Państwo pamiętacie, planowaliśmy ponadto remont 1100 mb drogi w Bylicach Kolonii. Warunki atmosferyczne spowodowały konieczność przerwania prowadzonych prac remontowych. Gdy tylko pogoda pozwoli zostaną one wznowione.
4.  Poprawiliśmy zjazd z drogi powiatowej na ul. Leśną w Grzegorzewie.
5.  Wykonaliśmy  mapy sytuacyjno – wysokościowe do projektów budowlanych – inwestycji drogowych planowanych do realizacji w bieżącym roku w Borysławicach Zamkowych oraz w Ponętowie Dolnym – Parcele.
Koszt  wykonania map wyniósł 4.800 zł.

Kontynuując swoje wystąpienie pragnę poinformować, że :

1. Aktem notarialnym nr  A 5648/2008c  z dnia 12 grudnia 2008 r., w związku
z wybudowaniem infrastruktury oświetleniowej w Grzegorzewie -  ul. Piaski, Łąkowa i Ogrodowa, Gmina Grzegorzew podwyższyła swój udział w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu o kolejne 32 udziały o wartości 1 000 zł każdy.
Informuję w tym miejscu, iż na dziś  Gmina nasza ma 200 udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

2. Dobiegają prace związane z doprecyzowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Nasza Lokalna Grupa Działania do
12 lutego 2009 r. złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o realizację wymienionej strategii. Pozytywna ocena wniosku pozwoli nam na pozyskanie środków na realizację projektów w ramach programu LEADER.
W związku ze składaniem wniosku na realizację strategii do Urzędu Marszałkowskiego, konieczna jest zmiana naszej uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Wynika to ze zmian w przepisach w zakresie LEADERA i określenie Gminy, jako członka zwykłego stowarzyszenia, a nie jak dotychczas, jako członka wspierającego.

3. Zrealizowane zamówienia publiczne :
21 stycznia br. dokonano otwarcia ofert przetargowych na :
a)  Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych :
Wykonawcy którzy złożyli oferty to :
- Przedsiębiorstwo Handlowe ROL – MAT – wybrana oferta
Boguszyniec 10, 62-640 Grzegorzew
Węgiel kostka średnia – 700,00 zł
Węgiel kostka gruba – 720,00 zł
Miał opałowy – 520,00 zł
Eko Groszek – 720,00 zł
- P.P.H.U. TRANS – PUS S.C.
ul. Góry 4, 62-640 Grzegorzew
Węgiel kostka średnia – 730,00 zł
Węgiel kostka gruba – 730,00 zł
Miał opałowy – 550,00 zł
Eko Groszek – 710,00 zł

b)  Dostawy oleju napędowego do autobusu szkolnego.
Złożono jedną ofertę :
- TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. – wybrana oferta
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
cena: 3,54 zł/litr (brutto)

c) Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych.
 Wykonawcy którzy złożyli oferty :
- TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. – wybrana oferta
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
cena: 2,05 zł/litr
- GRABOWSKI Sp. k.
ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski
cena: 2,22 zł/litr

W dalszej części swojego wystąpienia pragnę wskazać, że :

1. Zakończyliśmy czynności związane z wykupem działek znajdujących się pod wysypiskiem odpadów komunalnych. W dniu 23 grudnia 2008r. zawarty został ostatni akt notarialny z Państwem Anną i Wiesławem Antkiewicz.
Łączny koszt wykupu działek znajdujących się pod wysypiskiem wraz                     z kosztami sporządzenia aktów notarialnych wyniósł 60 515,70 zł.

2.  Z dniem 1 lutego 2009 roku podwyższone zostały czynsze za :
- dzierżawę działek na placu targowym – dokonano podwyżki o 1,22 zł za m2,
- wynajem mieszkań w ośrodku zdrowia – dokonano podwyżki o  1,00 zł za m2,
- dzierżawę lokali użytkowych w ośrodku zdrowia – dokonano podwyżki o 1,00 zł m2

3. Na okres od 1 stycznia 2009 r. do końca bieżącego roku, Gmina Grzegorzew podpisała umowy na nieodpłatny odbiór zwierzyny padłej i ubitej z konieczności
z następującymi podmiotami gospodarczymi :
- Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą we Florianowie,
- Zbiornicą kat. I i II Dawid Krygier z Piotrkowa Kujawskiego
o czym poinformowano Państwa Sołtysów.

4. W grudniu 2008 r. nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego                        w prawo własności działki zabudowanej sklepem spożywczym znajdującej się w miejscowości Borysławice Kościelne, której użytkownikiem wieczystym był Pan Kazimierz Kołodziejczak.  Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wyceniona na 2 054,00 zł. Kwota ta została wpłacona przez Pana Kazimierza Kołodziejczaka na konto Urzędu Gminy.

5. Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych. Najistotniejsze zmiany do ustawy o pracownikach samorządowych przedstawiam Państwo w załączniku do niniejszej informacji.


Kończąc swoje wystąpienie pragnę wskazać, że :

1. 3 stycznia 2009 r. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy wzięłam udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

2. 14 stycznia 2009 r. wzięłam udział w szkoleniu „ Czysta Polska – społecznie odpowiedzialna gospodarka”, czyli jak inwestować zgodnie z Naturą 2000
i wymogami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie odbyło się w Maltańskim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Poznaniu.

3. 15 stycznia br. odbyło się posiedzenia Zarządu Gminnej Spółki Wodnej
w Grzegorzewie. Było to wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW.
W trakcie posiedzenia przygotowano projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej oraz projekt planu prac na urządzeniach melioracyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku. Szczegółowy zakres prac, jakie realizowane będą w bieżącym roku przedstawię Państwu po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie GSW.

4. 20 stycznia 2009 r. odbyłam pierwsze w tym roku spotkanie z Państwem sołtysami. W trakcie spotkania omówione zostały m.in.  sprawy związane z modernizacją trasy A-2, modernizacją stacji uzdatniania wody w Bylicach oraz sprawy bieżące dotyczące każdego sołectwa. Złożona została także  informacja o zawartych umowach na opróżnianie pojemników z odpadów stałych oraz obowiązujących opłat za opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych.
W czasie spotkania sołtysi zostali poinformowani o bezpłatnych szkoleniach na zbrojarza. Szkolenia te są kierowane do rolników i ich domowników , którzy chcą znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem. Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, uzyskają międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Zajęcia prowadzone będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.
5. W minioną sobotę 24 stycznia rozpoczęliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Pierwsze zebranie odbyliśmy w jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec.

6. 25 stycznia br. miało odbyć się Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew. Do udziału w zebraniu zostałam zaproszona przez Zarząd Klubu. Z uwagi na brak quorum zebranie nie doszło do skutku. Drugi termin odbycia zebrania ustalono na dzień 1 lutego br.
7. Rodzice żołnierzy, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku zostali wyróżnieni srebrnymi medalami „ Za zasługi dla obronności kraju”.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się 6 stycznia 2009 roku                                 w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.
Uhonorowani rodzice to: Państwo Krystyna i Eugeniusz Andrzejczak  z Ponętowa Dolnego, których trzech synów : Jarosław, Andrzej i Robert pełniło wzorową służbę w wojsku oraz Państwo Kazimiera i Kazimierz Minichowscy z Grodnej, których również trzech synów : Jarosław,  Jacek  i Paweł wzorowo pełniło służbę w polskich siłach zbrojnych. W uroczystości uczestniczył Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mariusz Sanigórski.
Zasłużonych rodziców medalami odznaczył mjr Krzysztof Matczak, który podziękował wyróżnionym rodzicom za wychowanie synów w duchu patriotyzmu, podziękował synom za wspaniałą postawę i wzorową służbę.
My dołączamy się do wszystkich gratulacji i mamy nadzieję, że zaszczytne odznaczenia oraz podniosła atmosfera uroczystości będzie dla rodziców wspaniałą pamiątką i zadośćuczynieniem trudów wychowania dzieci.

8. Tak jak co roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w okresie ferii  zimowych zimowiska dla dzieci z terenu naszej gminy uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych ( około 105 dzieci ). Zimowiska odbędą w dniach od 16 do 20 lutego br.. W tym roku gospodarzem zimowisk będzie Szkoła Podstawowa w Borysławicach.  Wszystkie dzieci objęte zostaną dożywianiem. W planie zimowisk przewidziano wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie, widowisko słowno-muzyczne, a także zajęcia komputerowo-plastyczne, teatralne ( scenki profilaktyczne ), gry i zabawy ruchowe zakończone konkursami.

Szanowni Państwo
Kończąc tradycyjnie pragnę podzielić się z Państwem informacjami na temat kolejnych sukcesów uczniów naszych szkół. W tym względzie pragnę poinformować, że 7 stycznia br. w Kłodawie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w Piłce Koszykowej w kategorii dziewcząt.  W zawodach wzięły udział gimnazjalistki z Grzegorzewa, Kłodawy i Koła.

Nasza drużyna przygotowywana przez Panią Dorotę Knapczyk zajęła III miejsce w zawodach.
10 stycznia br. w Kole odbył się etap rejonowy konkursu przyrodniczego SALAMANDRA.  W konkursie wzięło udział 5 uczennic Gimnazjum w Grzegorzewie przygotowywanych przez Panią Aleksandrę Piórkowską. Dwie z nich, to jest Anna Kubiak i Klaudia Szurgot reprezentowały będą nasze gimnazjum na finale wojewódzkim w Poznaniu. Pragnę podkreślić w tym miejscu , że już po raz siódmy uczniowie naszego gimnazjum będą brali udział w finale wojewódzkim konkursu.
Uczniom, nauczycielom przygotowującym naszą młodzież oraz Pani Dyrektor Gimnazjum serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

23  stycznia br. wzięłam udział w  pięknej uroczystości przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Bylicach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Było to wyjątkowe i bardzo miłe spotkanie.

Szanowni Państwo,
Pozwólcie, że w tym miejscu, z tego względu, że spotykamy się w tym roku po raz pierwszy, podziękuję wszystkim naszym szkołom, które przygotowały przepiękne  inscenizacje, jasełka i spotkania bożonarodzeniowe i noworoczne. Dziękuję dyrekcjom szkół, dyrekcji przedszkola, nauczycielom, naszym dzieciom i młodzieży za przygotowanie przepięknych spotkań. Dziękuję za zaproszenia, za to, że  mogliśmy wziąć w nich udział i spotkać się z Państwem w tym wyjątkowym czasie.
Bardzo serdeczne podziękowania składam na ręce Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Bylicach, która w tym roku była gospodarzem uroczystej sesji Rady Gminy,  podczas której podsumowaliśmy działalność za 2009 rok. Dziękujemy za serdeczne i ciepłe przyjęcie, za stworzoną atmosferę, dzięki której wszyscy nasi goście czuli się wyjątkowo w naszej rodzinie samorządowej. Bardzo dziękuję.

        Z poważaniem
           Wójt Gminy
  /-/    Bożena Dominiak