Zarządzenie nr 16/2008
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 30 czerwca 2008 roku

 w sprawie  zasad (polityki) rachunkowości przyjętej dla budżetu gminy i jednostki budżetowej

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zmianami), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U Nr 249, poz. 2401 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761), zarządzam co następuje:

§ 1

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:

a) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgadniania z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS i PFRON, sporządzania sprawozdań: Rb 27S,  Rb-28S
b) kwartał – do sporządzania sprawozdań: Rb 27ZZ, Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb 50, Rb – ZPPP oraz sprawozdania statystyczne,
c) półrocze – do sporządzania sprawozdań: Rb-PDP, Rb 33,
d) rocznie – bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, łączny bilans, skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, a w ramach sprawozdań budżetowych: Rb 27, Rb 27S, , Rb 28, Rb 28 S, Rb 28 NW, Rb NDS, Rb PDP, Rb Z, Rb N, Rb 33, Rb 50, Rb WS, Rb ST, Rb PPP, deklaracje podatkowe, ZUS i  PFRON oraz  sprawozdania statystyczne.

§ 2

Ustalam dokumentację opisującą przyjęte w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie zasady (polityki) rachunkowości oraz sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogólne zasady (polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego stanowi  załącznik nr 1.

§ 4

Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, z uwzględnieniem ewidencji podatkowej stanowi załącznik nr 2.

§ 5

Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Opis ochrony danych  ksiąg rachunkowych  przechowywania zbiorów  i udostępniania danych, stanowi załącznik nr 4.

§ 7

Wprowadzam instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, stanowiącą załącznik nr 5.

§ 8

Wprowadzam instrukcję przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą załącznik nr 6

§ 9

Wprowadzam  instrukcję zasad poboru i ewidencji podatków i opłat, stanowiącą załącznik nr 7

§ 10

Ustalam procedury kontroli finansowej pod względem celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków, stanowiące załącznik nr 8

§ 11

Zobowiązuje kierowników referatów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania. 

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 13

Traci moc  zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad (polityki)  rachunkowości przyjętej dla budżetu gminy i jednostki budżetowej

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.