Zarządzenie Nr 38/2010
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 1 lutego 2010 roku

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Grzegorzewie
               
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grzegorzewie przyjętym zarządzeniem  Nr 29/04 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 9 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 25 dodaje się pkt. 10) o treści " Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego obejmującego:


a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) prowadzenie postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego,
c) przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
d) prowadzenie wymaganej ewidencji w sprawie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań i rozliczeń dotyczących zwrotu ww. podatku
f) prowadzenie postępowania w przypadku pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego."

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   WÓJT  GMINY
  /-/ Bożena Dominiak