Uprzejmie informuję, iż Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu, została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Pożyczki będą przyznawane do wysokości 50 tys. zł na odbudowę aktywów trwałych lub obrotowych zniszczonych lub utraconych w wyniku klęski żywiołowej. Po prawidłowym rozliczeniu wydatków, pożyczka może być umorzona nawet w 100% jeżeli przedsiębiorca w dniu wystąpienia powodzi był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych. W tym przypadku kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania . W przypadku przedsiębiorców nie ubezpieczonych , umorzeniu podlega 75% pożyczki, a 25 % podlega spłacie w ciągu 3 lat. Raty pożyczki nie będą oprocentowane.

W związku z tym proszę o pomoc w informowaniu o tej możliwości poszkodowanych przedsiębiorców działających na Państwa terenie.

Informuję ponadto, że pożyczka przysługuje przedsiębiorcy, który w dniu wystąpienia powodzi:

1) zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
2) nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r str. 2, z późn zm.),
3) nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi, oraz przedstawi zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.

Oszacowanie biegłego rzeczoznawcy lub ubezpieczyciela poniesionej szkody przyśpieszy proces przyznania pożyczki.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek umieściliśmy na stronie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości www.kip.kalisz.pl Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r, ( Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 148 poz. 992).


Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z:

Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62- 800 Kalisz

tel. (62) 765 60 56, (62) 765 60 60, fax (62) 765 60 56 e-mail: powodz@kip.kalisz.pl ,

z poważaniem

Piotr Sadowski Prezes Fundacji