Zarządzenie Nr 11/2011
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie ustalenia dnia 31 października 2011r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591,  ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 31 października 2011r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
§ 2. Dniem pracy Urzędu, za dzień 31 października 2011r, będzie dzień 26 listopada 2011r. (sobota).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak