Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli wybranych obszarów działalności Urzędu Gminy w Grzegorzewie


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić kontrolę wybranych obszarów działalności Urzędu Gminy w Grzegorzewie w zakresie, terminie i przez osoby wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Kontrolujący z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzą protokół.
2. W protokole należy zawrzeć: datę przeprowadzenia kontroli, przedmiot kontroli, opis czynności kontrolnych, określenie stanu kontrolowanego obszaru, ewentualne wnioski, uwagi, zalecenia, podpis kontrolującego.

§ 3.

Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są pracownicy wskazani w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak