Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętej dla budżetu gminy i jednostki budżetowej

 

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223  z późn. zm), art. 40  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia       25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz  planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr  208, poz. 1375), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 20 poz. 103), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255 )


Dla prawidłowej realizacji  projektów z dofinansowania  środków unijnych stosowane i przestrzegane są  przepisy, a w szczególności:
-  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie(WE) nr 1260/1999 ( Dz. U. UE L.210 z dnia 31 lipca 2006 r.) 
- rozporządzenie komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( Dz. U. UE L.371 z dnia 27 grudnia  2006 r.)
- wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zarządzam co następuje:

§ 1
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są:
a) miesiąc – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgadniania z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych, sporządzania deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS i PFRON, pomocy publicznej sporządzania sprawozdań:  Rb 27S,  Rb-28S,
b) kwartał – do sporządzania sprawozdań: Rb 27ZZ, Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb 50,Rb ZN oraz sprawozdania statystyczne,
c) półrocze – do sporządzania sprawozdań: Rb 34,
d) rocznie – bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, łączny bilans, skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu,           a w ramach sprawozdań budżetowych:  Rb 27S,  Rb 28 S, Rb NDS, Rb PDP, Rb Z, Rb N, Rb UZ, Rb UN,  Rb 34, Rb 50, Rb ZN, Rb WSa, Rb ST, Rb PPP, deklaracje podatkowe, ZUS i  PFRON oraz  sprawozdania statystyczne.

§ 2
Ustalam dokumentację opisującą przyjęte w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie zasady (polityki) rachunkowości oraz sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogólne zasady (polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego stanowi  załącznik nr 1.

§ 4
Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, z uwzględnieniem ewidencji podatkowej stanowi załącznik nr 2.

§ 5

Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 3.

§ 6

Opis ochrony danych  ksiąg rachunkowych  przechowywania zbiorów  i udostępniania danych, stanowi załącznik nr 4.

§ 7

Wprowadzam instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, stanowiącą załącznik nr 5.
§ 8

Wprowadzam instrukcję przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą załącznik nr 6
§ 9

Wprowadzam  instrukcję zasad poboru i ewidencji podatków i opłat, stanowiącą załącznik nr 7
§ 10

Ustalam procedury kontroli finansowej pod względem celowości zaciągania zobowiązań finansowych  i dokonywania wydatków, stanowiące załącznik nr 8

§ 11
Zobowiązuje kierowników referatów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania. 
§ 12

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 13

Traci moc  zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 30  grudnia 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętej dla budżetu gminy i jednostki budżetowej oraz zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 01 września 2011 r.  w sprawie zasad (polityki)
 rachunkowości przyjętej dla projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012.

 

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak