Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam dzień 24 grudnia 2013r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
§2. Dniem pracy Urzędu Gminy w Grzegorzewie, za dzień 24 grudnia 2013r, będzie dzień 7 grudnia 2013 roku (sobota). 
§3. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości Pracownikom Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz interesantom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.grzegorzew.pl.
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.