Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 17 kwietnia 2014 roku
 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) zarzadzam, co następuje:

§1.  Ustalam dzień 2 maja 2014 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie w zamian za Święto Narodowe Trzeciego Maja przypadające w sobotę 3 maja 2014 roku.

§2. W dniu 2 maja 2014r. pełni dyżur biuro Rady Gminy w godzinach od 7.30 do 15.30 w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

§3. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości Pracownikom Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz interesantom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie oraz opublikowanie w Biletynie Informacji Publicznej na stronie interentowej www.bip.grzegorzew.pl.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak