Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia  25 listopada 2014 roku

 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, ze zm.) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1  Ustalam dzień 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie w zamian za  Święto Zamrłych przypadające w sobotę  1 listopada 2014r.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.  Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości Pracownikom Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz interesantom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grzegorzewie na stronie www.bip.grzegorzew.pl.

§4.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Wójt Gminy
            Bożena Dominiak