Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 17 kwietnia 2014 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Grzegorzew i jej jednostkach podległych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Gminie Grzegorzew i jej jednostkach podległych regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

      WÓJT GMINY
    /-/ Bożena Dominiak