Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 11 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z  art. 11 ust.1 i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/248/2014 Rady Gminy  Grzegorzew z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2015 rok zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przystępuje się do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.
§ 2.
Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie,  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.grzegorzew.pl).
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Wójt Gminy
    /-/ Bożena Dominiak