Zarządzenie Nr 2/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 6 lutego 2015 roku

 w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna  do zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki i z których wynikające płatności  wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)  oraz § 8 pkt 3 uchwały  Nr  III.9.2015 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 z a r z ą d z a m , co  następuje :

§ 1. Upoważnia się :

1. Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie Panią Jolantę Cieślak,
2. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie
     Panią Jolantę Wawrzyniak,
3. Dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie Panią Danutę Abraś,
4. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Pana Tomasza Ponieckiego,
5. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bylicach - Kolonii Panią Iwonę Ziętek,
6. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłogach Pana Dariusza Tylaka,

do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki i z których wynikające  płatności  wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.  Wykonanie  zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.   
                    
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

                Wójt Gminy
            Bożena Dominiak