Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia  9 lutego 2015 roku

w sprawie odwołania Pani Anny Jaworskiej z funkcji Przewodniczącej Gminnej Komisji  do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie

Na podstawie art.41ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z póżn.zm. ) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Odwołuję  z dniem 9 lutego 2015 roku Panią Annę Jaworską  z funkcji Przewodniczącej Gminnej Komisji  do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Grzegorzewie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Grzegorzew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Wójt Gminy
            Bożena Dominiak