Zarządzenie Nr 4/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia  9 lutego 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącej Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie

Na podstawie art.41ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z póżn.zm. ) zarządzam, co  następuje:

§ 1

1.  Powołuję z dniem 9 lutego 2015 r. Panią Arletę Marciniak na Przewodniczącą Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Grzegorzewie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Grzegorzew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Wójt Gminy
            Bożena Dominiak