Zarządzenie Nr 9/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.)  oraz z pkt. XII uchwały Nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1. Henryk Janczak - członek
2. Arleta Nowicka – sekretarz
3. Łukasz Sucina - członek
4. Andrzej Sikorski – członek
5. Mateusz Wypychowski – członek
6. Rafał Kotkowski - członek
w celu opiniowania złożonych ofert  w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 11 lutego 2015 roku na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew z zakresu:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) pomocy społecznej, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

§2. Komisja Konkursowa działa według regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Prace Komisji Konkursowej,  kończą się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§4. Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grzegorzewie w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie

§5 . Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Urzędu Gminy w Grzegorzewie Pani Arlecie Nowickiej.

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Wójt Gminy
    /-/ Bożena Dominiak