ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRZEGORZEWIE

prowadzi obsługę w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych oraz administracyjnych, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Grzegorzew:

1/ szkół podstawowych,
2/ gimnazjum
3/ przedszkola gminnego
4/ świetlicy szkolnej
5/ oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Obsługa zapewniana przez ZEAS w/w jednostek polega w szczególności na:
1/obsłudze finansowo-księgowej (rachunkowej),
2/ organizowaniu wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsługiwanych placówek,
3/sporządzaniu sprawozdań statystycznych w zakresie gminnej oświaty,
4/ opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych,
5/opracowywaniu zbiorczych projektów , planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty,
6/prowadzeniu spraw kadrowych,
7/ sporządzaniu projektów dokumentów o charakterze organizacyjnym konkursy, postępowania egzaminacyjne , projekty uchwał , regulaminy itp.
8/ organizowaniu dowozu uczniów do szkół,
9/dokonywaniu inwentaryzacji składników majątkowych szkół,
10/ prowadzeniu zaopatrzenia i ewidencji szkolnych druków ścisłego zarachowania,
11/prowadzeniu spraw związanych z remontami obsługiwanych placówek,
12/archiwizowaniu dokumentacji.
13/wykonywaniu innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Strukturę organizacyjną ZEAS- u określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony
przez Zarząd Gminy.