Zarządzenie Nr 10/2015
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia  11 marca 2015 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej.

§ 1. Stwierdza się, że 4 oferty, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Grzegorzewie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej, spełniły wymogi formalne konkursu.

§ 2. Wszystkie 4 oferty zostały wybrane do realizacji w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Grzegorzew przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz pomocy społecznej, a ich wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - Arlecie Nowickiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Wójt Gminy
        /-/ Bożena Dominiak