Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia     3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grzegorzew uchwały  Nr XIX/111/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap IV” obejmującego obszar wybranych terenów w obrębach Barłogi, Bylice-Kolonia, Bylice Wieś, Grzegorzew, Ponętów Dolny przedstawionych na jedenastu załącznikach graficznych do uchwały.

               

 Z uchwałą wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew pod adresem bip.grzegorzew.pl/?c=661

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e-mailowy grzegw@grzegorzew.pl w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Ochrona danych osobowych”.