RDS..6220.5.2021

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

strony, że na wniosek Pani Marzeny Kaźmierczak zam. Konin , ul. Karłowicza 9/36 , 62-510 Konin  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów na działkach nr 198/1 , 198/2 i 198/6 w miejscowości Zabłocie.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , Plac 1000-Lecia Państwa Polskiego 1 , pokój nr 12 / na piętrze /w godzinach pracy Urzędu  tj. od 7:30 -15:30.            
Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole  oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego , Wody Polskie,  Zarządu Zlewni w Kole o opinię , co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony  mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2  w/w artykułu w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Zawiadomienie zostało udostępnione:
• w Biuletynie Informacji Publicznej
• na tablicy ogłoszeń sołectwa Zabłocie
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie

Otrzymują:
strony postępowania  wg rozdzielnika
znajdującego się w aktach sprawy

Sprawę prowadzi:
Danuta Gębka tel. 63 27 18 255 w.123 lub 603 103 370