Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2007- 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w terminach:
• od 30 czerwca do 20 lipca 2022r. dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie,
• od 11 do 31 lipca 2022r. dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022r.
Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej
www.krus.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 63 240 14 18, 63 272 52 89