RDS.6220.1.2021
Grzegorzew, dnia 20 stycznia 2023 r.

Na podstawie art.84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.Dz.U z 2022 r. poz.1029 ze zm.), Wójt Gminy Grzegorzew podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 stycznia 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów na działkach nr 198/1, 198/2 i 198/6 w miejscowości ZABŁOCIE, gmina Grzegorzew. Informuję, że z treścią decyzji , opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskiego w Kole oraz pozostałymi dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, pokój nr 12 /na piętrze/ od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 
Zawiadomienie zostało udostępnione:
• w Biuletynie Informacji Publicznej
• na tablicy ogłoszeń sołectwa Zabłocie
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie