W 2022 roku Rada Gminy Grzegorzew rozpatrzyła 1 petycję. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz.870 ) poniżej przedstawiam informację na temat sposobu jej rozpatrzenia.

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

1.

Petycja sprawie przeznaczenia z budżetu gminy środków finansowych na remonty dróg powiatowych w celu dokończenia przebudowy drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach

Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 26 lipca 2022 roku podjęła uchwałę Nr XLVI/298/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 3429 P w Bylicach uznając petycję za zasadną.

Rada Gminy postanawia o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na dokończeniu przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bylice. Rada Gminy zdecydowała, że środki finansowe na realizację w/w zadania zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Sosnowski