RDS.6220.2.2023

Na podstawie ar. 61 § 1 i § 4 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r.,poz.775 ) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2023, poz.1094 ze zm. ), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś zawiadamiam o wszczęciu postepowania na wniosek z dnia 6.11.2023 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.11.2023 r.) złożonego przez Pana Gilberta Galembę Gospodarstwo Rolne z Kiełczewa Smużnego Czwartego , gm. Koło, reprezentowane przez DE Heus spółkę z o.o. Agra-Matic Panią Julitę Maciejewską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 114 obręb Bylice Wieś, gmina Grzegorzew, powiat kolski, województwo wielkopolskie"

Celem postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na : środowisko oraz ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, bobra materialne , zabytki, krajobraz , wzajemne oddziaływanie miedzy tymi elementami, dostępność do złóż kopalin, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych, możliwości oraz sposoby zapobiegania oraz zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko, wymagany zakres monitoringu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 pkt 51 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. , poz.1839 ze zm).
Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , a przed wydaniem decyzji strony mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się:

  • w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie , pok. Nr 12 ( na piętrze ) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 na każdym etapie toczącego się postępowania
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grzegorzewie bip.grzegorzew.pl w zakładce ochrona środowiska / postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko

 Wójt Gminy Grzegorzew
 /-/ Bożena Dominiak