RDS.6220.2.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Grzegorzew zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: budowie 3 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntu 114, obręb BYLICE WIEŚ, gmina Grzegorzew, powiat kolski, województwo wielkopolskie .

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora: Gospodarstwo Rolne Galemba Gilbert, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Julitę Maciejewską.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ustawy ooś przysługuje "każdemu".

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grzegorzew.

Stosowna decyzja wydana zostanie po uprzednim uzyskaniu opinii oraz uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni tj., od dnia 22.11.2023 r. do dnia 27.12.2023 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) uwagi lub wnioski po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Grzegorzew, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 12 w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie ,pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach pracy tutejszego Urzędu tj. 7:30-15:30.

Ponadto Wójt Gminy Grzegorzew działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) wystąpił pismem z dnia 21.11.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wydania opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 Z poważaniem
 /-/ Bożena Dominiak
 Wójt Gminy