W 2023 roku Rada Gminy Grzegorzew rozpatrzyła 1 petycję. Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz.870 z późn.zm.) poniżej przedstawiam informację na temat sposobu jej rozpatrzenia.

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

1.

Petycja sprawie wyasygnowania środków finansowych i dokonanie geodezyjnego wyznaczenia granic drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 22/1 oraz nr 22/2 w miejscowości Grodna

Rada Gminy Grzegorzew na sesji odbytej w dniu 24 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LI/339/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej geodezyjnego wyznaczenia granic drogi gminnej uznając petycję za zasadną.

Rada Gminy zajęła stanowisko, że winny zostać przeprowadzone czynności niezbędne do ustalenia granic działek Nr 22/1 oraz Nr 22/2 stanowiących drogę gminną położoną w miejscowości Grodna oraz podjęte zarekomendowane przez uprawnionego geodetę czynności celem ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi, który będzie respektowany przez właścicieli nieruchomości z nią sąsiadujących

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Sosnowski