Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew do roku 2030”.

Jednocześnie podaje się do publicznej informacji uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy stanowi załącznik do obwieszczenia – Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew do roku 2030.

Z treścią opracowanego projektu dokumentu zapoznać się można:
- bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 12 (na piętrze), w godz. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 603 103 370 lub 63 27 18 255 w.123
- na stronie internetowej pod adresem:
http://bip.grzegorzew.pl/?a=5114

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektu programu mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, pokój nr 12 (na piętrze)
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
grzegw@grzegorzew.pl
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. 22.02.2024 – 14.03.2024 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Grzegorzew.