Wójt Gminy Grzegorzew ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Grzegorzewie

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

62-640 Grzegorzew

Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór:

Sekretarz Gminy Grzegorzew

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe o kierunku stosownym do opisu stanowiska

2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022, poz. 530 ze zm.) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 wyżej wskazanej ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

3) obywatelstwo polskie,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

6) nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

1) kursy, szkolenia o tematyce stosownej do opisu stanowiska Sekretarza

2) preferowany dłuższy staż pracy aniżeli staż pracy wskazany w pkt. 2 wymagań niezbędnych w jednostkach samorządu terytorialnego

3) znajomość przepisów prawa a w szczególności:

- kodeks pracy

- kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa o samorządzie gminnym

- ustawa o pracownikach samorządowych

- ustawa o finansach publicznych

- ustawa o dostępie do informacji publicznej

- ustawa o ochronie danych osobowych

- ustawa o ochronie informacji niejawnych

- ustawa prawo zamówień publicznych

4) umiejętność organizacji pracy, samodzielnej pracy, operatywność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność

5) umiejętność kierowania zespołem pracowników i pracy w zespole

6) biegła obsługa komputera

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza Gminy:

1) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;

2) nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem i doskonaleniem kadr;

3) opracowywanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;

4) organizacja i przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;

5) prowadzenie w imieniu Wójta i w zakresie przez niego ustalonym spraw z zakresu bieżącej działalności Gminy;

6) przygotowywanie projektów dokumentów i aktów dotyczących organizacji wewnętrznej Urzędu;

7) opracowywanie projektów statutów, regulaminów, zarządzeń i innych aktów normatywnych organów Gminy;

8) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec podległych mu pracowników;

9) współpraca ze Skarbnikiem Gminy;

10) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z upoważnienia Wójta;

11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego;

12) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

13) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

14) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia;

15) koordynowanie i wykonywanie zadań dotyczących kontroli zarządczej;

16) sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

17) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu;

18) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

19) wystawianie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

20) sporządzanie ocen pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

21) przygotowanie i aktualizacja rocznych planów pracy Urzędu;

22) prowadzenie spraw związanych z systemem alarmowym w Urzędzie;

23) nadzór merytoryczny nad Klubem Integracji Społecznej;

24) znajomość historii gminy, regionu i Polski

25) prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych.

Informacja o warunkach pracy:

1) pełen etat

2) umowa o pracę na czas nieokreślony

3) praca administracyjno - biurowa przy komputerze w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności świadectw pracy,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-  w terminie od 23.04.2024 r. do 10.05.2024 r.

- w zaklejonej kopercie, opisanej: „Dotyczy naboru na stanowisko – Sekretarz Gminy”

- w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

- lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grzegorzewie).

Zgłoszenia niepełne lub doręczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełniają wymogi formalne mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.

W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

Wójt Gminy
Bożena Dominiak