Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Grzegorzew Pani Bożena Dominiak w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew. Kontakt z Administratorem: pod numerem +48 (63) 27 18 255 lub e-mail: grzegw@grzegorzew.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy: Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie jest: Pan Albert Sosnowski, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@grzegorzew.pl, telefoniczne pod numerem 722 323 258, a także korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy: Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające. Powyższe dane przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dotyczącego jawności działalności organów samorządowych, w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Odbiorcami danych w postaci wizerunku, barwy głosu i przekazywanych w wypowiedzi danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 7. Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Grzegorzew udostępniane są w systemie transmisji obrad „Posiedzenia.pl” pod adresem: www.grzegorzew.posiedzenia.pl. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego anonimizacji w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy Grzegorzew oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 11. Udział w obradach sesji Rady Gminy Grzegorzew jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.